Vara kommun investerar i bildning och kultur

Publicerat 28 januari, 2016

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade igår om ett förslag till kommunfullmäktige gällande investeringar i ett bildnings- och kulturkluster.

Området Sprinten

Investeringarna innefattar en ombyggnation av Torsgårdsskolan och ombyggnation samt nybyggnation av lokaler riktade mot kultur och bildning inom området Sprinten, alltså vid Lagmansgymnasiet och Vara Konserthus.

Vad investerar kommunen i?
När det gäller Torsgårdsskolan handlar det om att bygga om för att kunna bedriva undervisning för treparallella klasser från förskoleklass till årskurs 3.

Investeringen i området Sprinten handlar om att ta tillvara de möjligheter kommunen har att kunna skapa förutsättningar för framtida utveckling inom bildning och kultur.

Varför kommer investeringen nu?
Vi kan idag inte ta emot alla som vill till förskolan inne i Vara och det är trångt i förskoleklass, lågstadium och mellanstadiet. Beslutet ger bättre förutsättningar och kapacitet inför bostadsbyggande. Målet är att skolan ska stå klar vid skolstarten hösten 2017.

När det kommer till Sprinten så finns det intresse hos flera aktörer att etablera sig i Vara kommun, vilket är jätteroligt. Vi har en gymnasial friskola som idag finns i Tingsryd. De lämnar in en ansökan den 31 januari till Skolverket och Skolinspektionen för att få starta redan hösten 2017. Samtidigt kommer Stiftelsen Yrkeshögskolan, SKY, att starta två yrkeshögskoleutbildningar i Vara under hösten 2016.

För att kunna främja kultur och bildning behövs ombyggnation av befintliga lokaler och nya lokaler riktade mot kultur (dans, musik, konst och så vidare) och bildning (föreläsningssalar, lärosalar, grupprum, konferensrum och så vidare). Lokalerna kan vara för kommunens egen verksamhet, föreningar eller privata aktörer.

Vilka är samhällsnyttorna?
Forskning visar att både bildning och kultur ger stora samhällsnyttor, såsom minskat utanförskap, minskad social oro, bidragsberoende med mera.

Etablering av ett bildningscentrum ökar dessutom flödet av människor som rör sig i kommunen och som bosätter sig här. Investeringarna kan på så vis i förlängningen ge samhällsnyttor såsom ett mer varierat utbud av fritidssysselsättningar och serviceutbud till medborgarna.

Kommunens vision är att Vara kommun ska vara en kommun där alla trivs att leva och bo. Den här investeringen syftar till att göra kommunen mer attraktiv som boplats.

Varför ska kommunen bygga inom Sprintenområdet?
En kommun kan skapa förutsättningar för små- till medelstora företag att vilja etablera sig. Det handlar ofta om företag med lite lägre omsättning, har få anställda, är i en uppstartsfas eller som inte har vinst som huvudintresse. Det kommunen vill med Sprinten är att skapa förutsättningarna för kreativa näringar och utbildningsaktörer att inom Sprinten få möjlighet att utveckla sin verksamhet.

För kommunen är det dessutom en investering i invånarnas välmående, kompetensförsörjning och entreprenörsanda med mera. Det är en av de primära anledningarna till att kommunen investerar i den här typen av lokaler.