Vara kommun har fått kritik av IVO

Publicerat 2 juni, 2017

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har riktat allvarlig kritik mot socialnämnden i Vara kommun. Vi vill därför förklara vad som har inträffat och vilka åtgärder som Vara kommun har vidtagit.

Vara kommun

Vad har hänt?
Felaktigheter i handläggningen av ärenden på Individ- och familjeomsorgen har uppmärksammats och rapporterats till kommunens socialchef. Ärendet har utretts och socialnämnden har skickat in en lex Sarah anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

IVO har riktat allvarlig kritik mot socialnämnden i Vara kommun som nu vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att något liknande inte ska inträffa igen.

Vad är en lex Sarah anmälan?
Lex Sarah är en bestämmelse i socialtjänstlagen. Den innebär att den som fullgör uppgifter inom socialtjänsten är skyldig att rapportera missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållanden som rör den som får insatser eller kan komma i fråga för insatser inom verksamheten.
Ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande ska snarast anmälas till inspektionen för vård och omsorg.

Anmälan görs av berörd socialnämnd.

Hur kunde det hända?
Det handlar om ett komplext jobb och en komplex situation. Vara kommun befinner sig i ett läge där arbetsmarknaden i hela riket skriker efter samma sorts kompetenser. Rekryteringsläget är väldigt svårt och därför är det en utmaning att få personal som har såväl erfarenhet som rätt kompetens. Vi behöver arbeta vidare med att möta de utmaningarna.

Varför upptäckte kommunen inte det här tidigare?
Vara kommun har stort förtroende för sina chefer. Det innebär att de har ett stort eget ansvar vilket är utvecklande för chefskapet. Kommunen ser stora vinster med det. Däremot innebär det också att det kan bli fel ibland och så har det tyvärr blivit i det här fallet.

Vad händer nu?
IVO bedömer att bristerna i en av de två berörda medarbetarnas myndighetsutövning är så stora att de gjort en polisanmälan.

I sin rapport anger IVO olika åtgärder som Vara kommun behöver vidta och redovisa för inspektionen. Vara kommun har redan utfört en egenkontroll av samtliga verksamheter på Individ- och familjeomsorgen och fortsatt kommer kommunen att komplettera med åtgärder utifrån de brister som IVO har identifierat. Tyvärr blir det fel ibland, men då är Vara kommun väldigt måna om att utreda varför för att på så vis kunna förebygga att liknande händelser inte inträffar igen.