Bra resultat för Vara kommun i medborgarundersökningen

Publicerat 20 december, 2017

Under hösten har Vara kommun deltagit i en medborgarundersökning som SCB genomfört. 1200 kommuninvånare i åldern 18-84 år har fått möjligheten att svara på frågor om Vara kommuns verksamheter och hur de ser på möjligheten att påverka. 45% av de tillfrågade har svarat och ger i stort Vara kommun bra betyg, men här finns också förbättringspotential.

Hustak i Vara

Undersökningen är uppdelad i tre delar som står för tre olika index:
A. Hur ser medborgarna på Vara kommun som en plats att
bo och leva på? Nöjd-Region-Index (NRI).
B. Hur ser medborgarna i Vara kommun på kommunens
verksamheter? Nöjd-Medborgar-Index (NMI).
C. Hur ser medborgarna i Vara kommun på sitt inflytande i kommunen?
Nöjd-Inflytande-Index (NII).
Betygsindexet varierar mellan 0-100.

Vara kommun som en plats att bo och leva på
Betyget för hur nöjda medborgarna är med Vara kommun som en plats att bo och leva på hamnar på 57. Resultatet kan då jämföras med betygsindex 60 för samtliga 131 kommuner som genomfört undersökningen. Utmärker sig gör resultatet som berör trygghet och kommersiellt utbud, där resultatet är högre i Vara kommun än för samtliga kommuner. Förbättringsområden finns inom bland annat området bostäder och utbildningsmöjligheter.

Vara kommuns verksamheter
Indexet NMI, hur invånarna i Vara kommun se på kommunens verksamheter, hamnar på 54 som då kan jämföras med 55 för samtliga kommuner. Bland kommunens verksamheter är invånarna mest nöjda med idrotts- och motionsanläggningar, renhållning och sophämtning, förskolan och räddningstjänsten. Områden som de tycker behöver prioriteras är gator och vägar, grundskolan, miljöarbete, stöd för utsatta personer och äldreomsorgen.

Möjligheten att påverka
Den sista delen i undersökningen berör hur invånarna ser på möjligheten att påverka. Här hamnar Vara kommuns NII på 41 som är bättre än resultatet för samtliga kommuner som är 40. Bäst betyg får kommunens information och möjligheten att komma i kontakt med kommunens personal. Prioriterade områden är möjligheten att påverka och förtroende.

Den 17 januari kommer politiker och tjänstemän att få en redovisning av resultatet av SCB och diskutera hur det tas tillvara för att göra förbättringar av verksamheten.

Läs hela rapporten här:
Rapport Medborgarundersökningen 2017