Barn- och ungdomscoacher

Inom Elevhälsan i Vara kommun arbetar Barn/ungdomscoacher som finns tillgängliga för elever från årskurs 1 till och med gymnasiet.

Barn/ungdomscoachernas arbetsuppgifter

 • Barn-och ungdomscoachen ska öka tryggheten och trivseln för att motverka utanförskap och frånvaro i skolan.
 • Medverka till att fler elever lämnar skolan med godkända betyg.
 • Barn-och ungdoms coach skall bidra till att skapa en trygg miljö i skolan både i klassrum och i fria situationer, t.ex. på raster, i omklädningsrum och andra identifierade områden där elever beskrivit att de känner sig otrygga i de enkäter som görs.
 • Coacherna har en given roll i det förebyggande arbetet att tidigt fånga upp elever som inte deltar i undervisningen. Coachen kan motivera och försöka klarlägga vad hindren består av genom samtal med eleven och vårdnadshavare.
 • I samarbete med fritidsgårdarna och fritids erbjuda gruppverksamhet som fyller ett identifierat behov.
 • Tillsammans med fritidsgårdarna och fritids arbeta med gruppverksamhet under loven.
 • Ansökan om uppdrag skickas av rektor till elevhälsochef som fördelar uppdrag

Målet med barn/ungdomscoachernas arbete:

 • Att alla elever har en väl fungerande skolgång.
 • Att alla elever får bästa förutsättningar i skolan för att kunna lyckas.
 • Att samtliga elever i årskurs 9 har betyg och behörighet att söka ett gymnasieprogram.
 • Att aktivt arbeta för och skapa förutsättningar för att alla elever ska ha en meningsfull fritid och känna en samhörighet med andra.
 • Att aktivt arbeta för att minska risken för ett framtida utanförskap.

Kontakt