Kuratorer

Kompetenskrav Skolkurator har socionomutbildning eller utbildning som bedöms likvärdig.

Verkar för arbetsglädje, trivsel och trygghet

Skolkurator arbetar tillsammans med lärare och övriga elevhälsan för att Du som elev ska få det stöd Du behöver för att nå målen med skolarbetet. Skolkurator kan Du och dina vårdnadshavare vända dig till från förskoleklass till dess Du slutar gymnasiet.

Skolkurator har särskilt ansvar för din psykosociala arbetsmiljö. I klassrummet, omklädningsrummet, på skolgården och på internet – överallt ska Du under arbetsdagen kunna känna dig trygg.

Skolkurator arbetar med att utreda, åtgärda och främja Din närvaro i skolan.

Skolkurator träffar Dig som elev enskilt för samtal. Rör det skolarbetet eller relationer med vuxna eller kamrater i skolan arbetar vi tillsammans för att lösa problemen. Kurator kan även hjälpa Dig och din vårdnadshavare vidare till hälso- och sjukvård eller socialtjänst om Du behöver stöd kring ohälsa eller andra problem.

Hos oss kan du även få hjälp med frågor kring din studieekonomi och ansökningar om extra tillägg och inackorderingstillägg.

Skolkurator arbetar hälsofrämjande- hen hittar det som är bra arbetsmiljö på just Din skola och ser till att det fortsätter eller blir ännu bättre!

Skolkuratorerna arbetar också förebyggande – om vi upptäcker olika problem försöker vi föreslå ändringar som ger alla elever bättre hälsa, ökad trivsel, trygghet och studiero.