Skolsköterska

Kompetenskrav

Svensk legitimation som sjuksköterska. Utöver detta krävs specialutbildning med fördjupning inom  barns och ungas psykiska utveckling, folkhälsovetenskap alternativt omvårdnadsvetenskap med folkhälsoperspektiv, arbetsmiljökunskap, hälsopedagogik och vaccinationsbehörighet. Utbildningen är förlagd till universitet/högskola och omfattar minst 3,5 år.

Organisatorisk placering

Skolsköterskan arbetar under eget medicinskt yrkesansvar. Socialstyrelsen har tillsyn över verksamheten och yrkesutövandet.

Målsättning

Skolhälsovårdens mål är:

 • ATT följa elevernas utveckling
 • ATT bevara och förbättra elevernas själsliga och kroppsliga hälsa
 • ATT verka för sunda levnadsvanor
 • ATT tillförsäkra elevernas rätt att vid behov söka skolhälsovården.

Skolhälsovården skall främst vara förebyggande

Funktion

 • ATT med eget medicinskt yrkesansvar bedriva omvårdnad med inriktning mot en förbättrad hälsa bland barn och ungdomar
 • ATT bedriva ett arbete med socialmedicinsk inriktning med hänsyn tagen till skolans fysiska och psykosociala miljö, dess krav och möjligheter
 • ATT fungera som informatör, stödperson och rådgivare till elever, föräldrar och skolpersonal
 • ATT handleda högskolestuderande, personal på skolan samt elevassistenter
 • ATT vara ett språkrör för barns rätt till god hälsa
 • ATT utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Omvårdnad

Skolsköterskan har genom sin utbildning och sin yrkeserfarenhet goda kunskaper om vad som främjar respektive hotar barns hälsa och utveckling. Skolsköterskans omvårdnadsarbete sker utifrån ett helhetsperspektiv och är en viktig del i samhällets totala folkhälsoarbete. För att nå goda resultat är det nödvändigt att arbeta strukturerat och metodiskt, att utgå från en omvårdnadsprocess och att stärka det friska hos varje elev. Skolsköterskan skall, för enskilda elever eller för grupper av elever som drabbas av hälsoproblem, skapa resurser för att möta kraven i det dagliga livet.

Verksamhet

Skolsköterskan arbetar i nära  samverkan med framförallt föräldrar. Hon har dessutom ett brett kontaktnät både inom och utom skolan. Detta innebär att personer med olika kompetenser kan bidra till att skapa en helhet med eleven i centrum.

Hälsofrämjande arbete

Detta arbete bedrivs på såväl organisations, grupp som individnivå och innefattar:

 • ATT erbjuda och utföra hälsokontroller enligt skollagen
 • ATT erbjuda skolrelaterade undersökningar och provtagningar
 • ATT via hälsosamtal stärka elevernas självkänsla och stimulera dem till att göra egna medvetna val
 • ATT via hälsoupplysning/hälsoundervisning öka elevernas kunskap och medvetenhet om riskfaktorer och friskfaktorer samt hur de påverkar hälsan
 • ATT erbjuda och utföra vaccinationer enligt Socialstyrelsen fastställt nationellt program
 • ATT verka för att smittskyddslag och lokala riktlinjer följs

Miljöarbete

Verka för god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö för eleverna i skolan och detta innefattar bland annat:

 • elevvårdsarbete
 • olycksfallsprevention
 • allergiförebyggande arbete

Mottagningsarbete

 • ATT ge varje elev möjlighet att utifrån sina behov möta skolsköterskan på sin skola
 • ATT erbjuda rådgivning och samtal
 • ATT undersöka, bedöma, åtgärda samt vid behov hänvisa vidare
 • ATT erbjuda enklare sjukvård
 • ATT stimulera till egenvård
 • ATT organisera och medverka vid läkarmottagning 

Elever i behov av särskilt stöd

 • Ge individuell medicinsk- och yrkesvägledning
 • Identifiera och förteckna elever med funktionshinder eller andra särskilda behov
 • Följa upp elever med medicinska och socioemotionella problem
 • Initiera och medverka vid utredningar

Dokumentation/statistik

 • Förvara, hantera, bevara och arkivera skolhälsovårdsjournal
 • Upprätta verksamhetsplan och verksamhetsberättelsen
 • Upprätta statistik över t.ex. hälsokontrollernas utfall, vaccinationsstatus, olycksfallsrisker