Specialpedagoger

Specialpedagog

I Elevhälsan finns tillgång till 3 specialpedagogtjänster för barn/elever i åldrarna 1-20 år. Specialpedagog har i grunden en avlagd lärarexamen ( pedagogisk ) och specialpedagogiska examen uppnås efter ytterligare högskolestudier om 90 poäng.

Specialpedagogen ska vara ett stöd i verksamheten för att tillsammans med personalen utveckla arbetet kring barn/ungdomar som har rätt till särskilt stöd, så att förutsättningar ges att delta i gruppens arbete och känna delaktighet och gemenskap.

Arbetsuppgifter enligt förordning (2001:23)

ATT identifiera, analysera och delta i arbetet med att undanröja hinder/orsaker till svårigheter i undervisnings – och lärandemiljön.
ATT genomföra pedagogiska utredningar och analysera individens svårigheter på organisations -, grupp – och individnivå.
ATT utforma och delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram i samverkan  mellan skola och hem för att stödja barn/elever och utveckla verksamhetens undervisnings – och lärandemiljöer.
ATT utveckla principer och former för pedagogisk mångfald inom verksamhetens ram.
ATT vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för föräldrar samt kolleger och andra berörda yrkesutövare.
ATT genomföra uppföljning och utvärdering samt delta i ledningen av den lokala skolans utveckling för att kunna möta behoven hos alla barn/elever.
ATT placera barn enligt delegation, skollagen kap 2 § 9.