Grundsärskolan

Välkommen till oss, här ger vårt förhållningssätt gentemot varje elev möjligheter till lärande och utveckling med en känsla av att vara någon som duger och kan.

Träningsskolan

Vår vision är:

”Lär för livet – Lust att lära och möjlighet att lyckas”

Vi arbetar med mindre klasser i två arbetslag och eleverna i grundsärskolan undervisas i samma ämnen som grundskolan och består av nio årskurser. Hos oss finns välutbildade, engagerade pedagoger och elevassistenter och vi lägger stor vikt vid att vara flexibla och lyhörda för varje elev. Vår verksamhet ligger på våning tre i Parkskolan och vill du veta mer om oss och vår verksamhet kontakta gärna Anders Englund som är rektor.

Vad är grundsärskolan?

Vad är grundsärskola?

Grundsärskolan ska ge elever i behov av särskilt stöd en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar. Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället. Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner. Grundsärskolan är uppdelad i två inriktningar, grundsärskola och träningsskola, med varsin kursplan. De elever som inte kan tillgodogöra sig utbildningen i grundsärskolans ämnen läser efter träningsskolans ämnesområden.

I läroplanen för grundsärskolan står det att skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former. (Lgrsä-11, s.13)

Eleven ska möta respekt för sin person och sitt arbete i skolan. Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Eleverna är själva aktiva och reflekterar över hur man är som kompis, vilka bra egenskaper en kompis kan ha och hur man är en god kamrat.

I våra styrdokument för grundsärskolan står att skolans mål är att varje elev

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • respekterar andra människors egenvärde,
 • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

(Lgrsä-11, s.12)

Träningsskolan

Träningsskolans verksamhet ligger i ”gula huset” i en mindre byggnad på Parkskolans skolgård. Här arbetar vi i ett välutbildat arbetslag med engagerade pedagoger och elevassistenter med elever i åldrarna 7-15 år.

Vad är träningsskola?

Grundsärskolan är uppdelad i två inriktningar, grundsärskola och träningsskola, med varsin kursplan. De elever som inte kan tillgodogöra sig utbildningen i grundsärskolans ämnen läser efter träningsskolans ämnesområden. Det finns också möjlighet att kombinera ämnen och ämnesområden, utifrån varje elevs behov. Ämnesområdenas innehåll och omfattning anpassas till elevens egna förutsättningar och en individuell studieplan (IUP) utarbetas för varje elev.

Undervisningen i träningsskolan är konkret och verklighetsnära och vi arbetar mycket med tydliggörande pedagogik och att stimulera alla sinnen som bidrar till att göra händelser, människors handlingar och miljön begriplig samtidigt som eleven får lättare att hantera olika situationer. Vi försöker skapa förutsättningar för eleverna att bli delaktiga och så självständiga som möjligt i olika situationer samt aktiviteter livet igenom. Ofta har eleverna hos oss ett större behov av individuell anpassad undervisning.

I målet att ge eleverna förutsättningar för en god helhetsutveckling ingår ämnesområdena:

 • estetisk verksamhet
 • kommunikation
 • motorik
 • vardagsaktiviteter
 • verklighetsuppfattning

Vi arbetar oftast temainriktat på Träningsskolan och under kommande läsår fördjupar vi oss i vår närmiljö med studiebesök hos bland annat polisen, brandkåren och konserthuset samt annat i Vara kommun med omnejd.

Våra styrdokument för träningsskolan lyfter bland annat att estetisk verksamhet är viktig för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av olika estetiska uttrycksformer som ger oss olika estetiska och känslomässiga upplevelser. Genom att arbeta med skapande verksamhet kan människor bearbeta intryck och utveckla sin kreativitet, nyfikenhet och skapande förmåga. Kunskaper om och i estetisk verksamhet ökar människors möjlighet att delta i samhällets kulturliv och i annan social gemenskap. (Lgrsä-11, s.143)

Samverkan

I grundsärskolan och träningsskolan ges eleverna möjlighet att använda sina förmågor i olika stimulerande miljöer utefter sina egna förutsättningar. I dagsläget samverkar vi i vår organisation på olika sätt med Parkskolan, Kulturskolan, Alléskolan, Gymnasieskolan och Vara Badhus. Även samverkan i vår egen verksamhet förekommer då och då eftersom våra elever har olika behov och intressen.

Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling vilket kan åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och olika arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och en utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet. Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i de olika verksamheterna kan berika elevernas utveckling och lärande.

Vad är grundsärskola?

Grundsärskolan ska ge elever i behov av särskilt stöd en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar. Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället. Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner. Grundsärskolan är uppdelad i två inriktningar, grundsärskola och träningsskola, med varsin kursplan. De elever som inte kan tillgodogöra sig utbildningen i grundsärskolans ämnen läser efter träningsskolans ämnesområden.

I läroplanen för grundsärskolan står det att skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former. (Lgrsä-11, s.13)

Eleven ska möta respekt för sin person och sitt arbete i skolan. Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Eleverna är själva aktiva och reflekterar över hur man är som kompis, vilka bra egenskaper en kompis kan ha och hur man är en god kamrat.

I våra styrdokument för grundsärskolan står att skolans mål är att varje elev

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • respekterar andra människors egenvärde,
 • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

(Lgrsä-11, s.12)

Kontakt

Karta

Visa större karta