iDea-projektet

Inom Bildningsförvaltningen arbetar vi aktivt för att skapa en ”skola för alla” – en skola utan förlorare där alla kan känna sig trygga. Med det menas att den gemensamma skolan ska ge alla barn optimala förutsättningar för sin egen utveckling. Grundtanken med inkludering är att göra undervisningen tillgänglig för flera elever – oavsett förutsättningar och förmågor.

iDea-projektet

Vara kommun har blivit beviljad ett EU-finansierat projekt inom programmet ”Erasmus+ strategiska partnerskap skola” tillsammans med kommuner i Tyskland och Island. Namnet för detta projekt är ”the iDea project” vilket är en förkortning av Inclusion – Diversty and Equity, for All children.

Projekt utgår från förvaltningsnivå och fokus är att lära av varandra genom att dela erfarenheter av det inkluderingsarbete som bedrivs i respektive land. Utöver representanter från förvaltningsledning kommer också Västra/Parkskolan att vara del i utvecklingsinsatserna.

Ett mål i projektet är också att skapa ett verktyg som lättare kan hjälpa pedagoger att finna rätt stöd för elever oavsett om det krävs extra anpassning eller utredningar. Detta är tänkt att utformas som ett digitalt verktyg/flödesschema med hjälp av kompetens från Högskolan Väst som är en part i projektet.

Beviljat stöd är ca 1 500 000 kr vilket kommer att finansiera projektet som sträcker sig över två år. Då Vara kommun är projektägare kommer uppstarts- och avslutsmöten hållas i kommunen, däremellan planeras ett besök i respektive land.

Specialpedagogiska myndigheten i Sverige har visat intresse för projektet och kommer att bidra med kunskap.

Projektet startade den 1 september 2015.

OmErasmus +

Erasmus+ är EU:s program för främjande av internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott.

Erasmus+ är tänkt att fungera som ett verktyg och en del i arbetet med att möta och hantera de stora utmaningar som Europa står inför i dag och i framtiden; att vända den socioekonomiska krisen i EU-länderna, stärka tillväxten och sysselsättningen och främja social jämställdhet och integrering.

Tre aktiviteter i programmet har särskilt fokus:

  • Mobilitet (lärar-, elev- och studentutbyten, kompetensutveckling, fortbildning, studiebesök, erfarenhetsutbyten).
  • Projektsamarbete (strategiska partnerskap och utvecklingsprojekt mellan skolor, lärosäten, utbildningsorganisationer med flera).
  • Stöd för policyförändring (olika verktyg, metoder och arbetssätt för strategisk utveckling på europeisk policynivå).

Om Erasmus+ Strategiska partnerskap skola

Förskolor, skolor och gymnasieskolor samt lokala, regionala eller nationella utbildningsmyndigheter kan delta i strategiska samarbets- och utvecklingsprojekt på europeisk nivå.

Inom programmet är det möjligt att i en internationell kontext utveckla, överföra och ta tillvara metoder, arbetssätt och initiativ för att stärka och höja kvaliteten i undervisning, utbildning och lärande, på organisatorisk, lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

Det handlar om utveckling och överföring av arbetssätt, modeller och metoder, kompetensutvecklingsinsatser och erfarenhetsutbyten samt att främja nyckelkompetenser såsom till exempel matematik eller entreprenörskap. I förlängningen ska det gynna individers utveckling och kompetens, och stärka deras färdigheter och kvalifikationer.

Erasmus+ är EU:s program för främjande av internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott.

Erasmus+ är tänkt att fungera som ett verktyg och en del i arbetet med att möta och hantera de stora utmaningar som Europa står inför i dag och i framtiden; att vända den socioekonomiska krisen i EU-länderna, stärka tillväxten och sysselsättningen och främja social jämställdhet och integrering.

Tre aktiviteter i programmet har särskilt fokus:

  • Mobilitet (lärar-, elev- och studentutbyten, kompetensutveckling, fortbildning, studiebesök, erfarenhetsutbyten).
  • Projektsamarbete (strategiska partnerskap och utvecklingsprojekt mellan skolor, lärosäten, utbildningsorganisationer med flera).
  • Stöd för policyförändring (olika verktyg, metoder och arbetssätt för strategisk utveckling på europeisk policynivå).