Renhållningsordning och avgifter

Renhållningsordningen beskriver hur avfallshanteringen inom kommunen ska gå till. Det är det dokument som styr verksamheten för utföraren, avfallshanteringen hos fastighetsägare och invånarna i kommunen.

Ragn-Sells sopbil

I Vara kommun består renhållningsordningen av två delar, en del är avfallsplanen och en del lokala renhållningsföreskrifter. Nedan kan du ladda hem de båda delarna direkt.

Del 1 Avfallsplan (utställningsversion)

Del 2 Föreskrifter om avfallshantering

Renhållningsavgifter

Renhållningsavgifter i Vara kommun

Gällande fakturor så kommer Ragn-Sells skicka ut fakturor för hushållsavfall i månadsskiftet november/december, som avser andra halvåret 2017.

Avgifterna för hämtning av hushållsavfall sänktes under 2017 och kommer att ligga kvar under 2018.

REduce, REuse och REcycle

Om du vill minska din miljöpåverkan finns det ett engelskt uttryck som enkelt förklarar i vilken ordning du bör tänka: REduce, REuse and REcycle.

  • REduce – minska din totala mängd avfall. Det kan du göra genom att köpa varor som håller längre eller välja en vara med en liten/ingen förpackning.
  • REuse – återanvänd. En stor kartong kanske får ett extra liv som koja till barnen innan den slängs.
  • REcycle – återvinn. Det avfall du ändå får ska återvinnas så långt det går. Att sortera och lämna dina förpackningar för återvinning är faktiskt ett effektivt sätt att minska den totala mängd energi som samhället som helhet förbrukar.

Kontakt