Ovårdad fastighet

Enligt plan- och bygglagen ska en byggnad och tomt hållas i ett vårdat skick. Tomter ska skötas om, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte. Fastigheter som inte uppfyller kraven kallas ovårdade.

En anmälan om ovårdad fastighet ska vara skriftlig och om så är möjligt ska fastighetsbeteckningen på den berörda fastigheten uppges. Om fastighetsbeteckningen ej är känd, var vänlig att uppge adressen eller namn på fastighetsägaren så att vi lätt kan härleda till vilken fastighet det handlar om. Anmälan behöver inte vara formell, skriv ett vanligt brev och skicka det till plan- och byggenheten. Det går bra att vara anonym.

Ärenden hanteras på följande sätt:

1. Fastighetsägaren uppmanas via telefon eller brev att rätta till sin byggnad/tomt

2. Utförs inte åtgärden får ägaren ytterligare ett brev med information om att ärendet kommer att tas upp i miljö- byggnadsnämnden för beslut om föreläggande eventuellt med vite.

3. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar om föreläggande.

4. Beslutet skickas till Inskrivningsmyndigheten och förs in i fastighetsboken, vilket betyder att föreläggandet följer fastigheten även vid ägarbyte.

PBL 8:14 § Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.   Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.   En anordning för ett syfte som avses i 4 § första stycket 2-4, 6 eller 8, ska hållas i sådant skick att den alltid fyller sitt ändamål.

PBL 8:15 § En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.   Om det på tomten finns en anordning som är avsedd att uppfylla kraven i 9 §, ska den i skälig utsträckning hållas i sådant skick att den uppfyller sitt ändamål. Lekplatser och fasta anordningar på lekplatser ska underhållas så att risken för olycksfall begränsas.   Byggnadsnämnden får besluta att det ska planteras på tomten och att befintlig växtlighet på tomten ska bevaras, om det behövs för att uppfylla kraven i första stycket.