Taxa för bygg/karta

Taxan är kommunens medel för att ta betalt för handläggningen av exempelvis bygglov och vissa andra ärenden enligt plan- och bygglagen, PBL. Att upprätta och besluta om taxan är kommunens ansvar. Taxan är beslutad av kommunfullmäktige. I och runt Vara använder de allra flesta kommuner samma taxa, ibland med några modifieringar. Det som kan skilja kommuner åt är en faktor som taxan multipliceras med. I Vara använder vi 1 som faktor och då påverkar det inte avgiftens storlek. Denna faktor varierar lite mellan olika grannkommuner. Taxan är ursprungligen framtagen av Sveriges kommuner och Landsting (SKL).

En avgift tas ut för handläggningen av ditt ärende. Vad det kommer att kosta framgår av taxan. Det finns flera olika faktorer som påverkar avgiften. Några utav dessa är till exempel byggnadens storlek och hur komplicerat ärendet är. En avgift för påbörjad handläggning kan även komma att tas ut om du tar tillbaka ditt ärende eller om du får ett avslag på din ansökan.