Pågående detaljplaner

Här nedanför kan du se vilka detaljplaner som är pågående och i vilket skede i detaljplaneprocessen de befinner sig i.

Lassagården del av Vara 26:1

Process Samråd

Handlingar

Samrådsinbjudan
Planbeskrivning
Plankarta
Dagvattenutredning
PM Geoteknik
Trafikbullerutredning

Lassagården
Klicka på bilden för att förstora den.

Vakteln 3, Kronan

Process Samråd

Syfte: Utöka Kronans verksamhet och möjliggöra för hotellverksamhet på fastigheten.

Handlingar

Samrådsinbjudan
Planbeskrivning
Plankarta

Kronan
Klicka på bilden för att förstora den.

Lagerhuset 6 m.fl.

Process Samråd

Syfte: Möjliggöra för en utveckling av lagerhusets befintliga verksamhet.

Handlingar

Samrådsinbjudan
Planbeskrivning
Plankarta

Lagerhuset
Klicka på bilden för att förstora den.

Räfsan 1 m.fl. Kvänums förskola

Process Planbesked

Syfte: Öka antalet förskoleplatser vid Kvänums förskola i form av att möjliggöra en tillbyggnad till befintlig byggnad.

Räfsan
Klicka på bilden för att förstora den.