Pågående planer

Här nedanför kan du se vilka detaljplaner som är pågående och i vilket skede i detaljplaneprocessen de befinner sig i.

Fortsättning av kvarteret Ritaren, del av Vara 25:1

PROCESSPIL laga kraft vit

Handlingar

Granskningsutlåtande
Planbeskrivning
Plankarta
Dagvattenutredning
Bilaga dagvattenutredning
Trafikbullerutredning

planområdet Ritaren
Klicka på bilden för att förstora den.

Sprinten 1, 2 och del av Vara 25:1

PROCESSPIL laga kraft vit

Handlingar

Granskningsutlåtande
Planbeskrivning
Plankarta

Sprinten 1 och 2

Tråvad 2:130 och 2:123

PROCESSPIL laga kraft vit

Handlingar

Plankarta
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande

orto Tråvad

Brinkeskogen

PROCESSPIL laga kraft vit

Handlingar

Granskningsinbjudan
Planbeskrivning
Plankarta
Granskningsutlåtande
Naturvärdesinventering
Råkor i Vara
Geoteknisk undersökning

Brinkeskogen

Klicka på bilden för att förstora den.

Kyrkan 1 mfl

PROCESSPIL granskning

Handlingar

Plankarta
Planbeskrivning
Granskningsinbjudan
Samrådsredogörelse
Illustrationsplan
Riskutredning
Kulturhistorisk förstudie

orto kyrkan
Klicka på bilden för att förstora den.

Svanen 9

PROCESSPIL antagande

Handlingar

Plankarta
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande

Svanen 9
Klicka på bilden för att förstora den.