Översiktlig planering

Det politiska organ som ansvarar för den översiktliga planeringen är kommunstyrelsen.

Varje kommun i landet skall ha en kommunomfattande översiktsplan som i stora drag redovisar kommunens syn på mark- och vattenanvändningen.

Planen antas av kommunfullmäktige som också under varje mandatperiod skall ta ställning till om planen fortfarande är aktuell.

Varas nu gällande översiktsplan Översiktsplan 2012 med tillhörande kartbilagor antogs av kommunfullmäktige 2013-05-27

Översiktsplanen kan fördjupas eller göras mer detaljerad för en del av kommunen, t ex en tätort. Sådana fördjupningar av översiktsplanen finns för Vara, Kvänum och Vedum.

Det finns också en fördjupning sm redovisar kommunens syn på utbyggnaden av vindkraften. De ger en ganska detaljerad bild av kommunens syn på den framtida markanvändningen i tätorterna.

De översiktliga planerna har ingen rättsverkan men uttrycker kommunens syn på mark och vattenanvändningen.

Handläggare när det gäller översiktlig planering är i första hand stadsarkitekt Linnea Hedin.