Budget

Budget 2017Här kan du läsa budgeten för 2017 i sin helhet: Budget 2017
Nedan följer en förenklad budget.

Förenklad budget

Den kommunala budgeten kan för en utomstående verka krånglig och innehålla många facktermer och förkortningar. Här nedan redovisas en mycket förenklad budget som den ser ut för verksamhetsåret 2017.

Det finns fem nämnder som ansvarar för olika typer av verksamhet. Totalt omfattar nämndernas budget cirka 860 miljoner kronor. Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om hur pengarna ska användas.

Kommunstyrelsen tilldelas en budget på 140 miljoner kronor. De pengarna ska bland annat räcka till kommunfullmäktige, kommunstyrelse, ekonomi, personal, kansli, IT, samhällsbyggnad, bidrag till konserthusets verksamhet, näringslivs- och utvecklingsverksamhet, ledning och styrning, kommunväxel, information, överförmyndare, valnämnd, arkiv, konsumentvägledning, krisledning, vatten och avlopp samt renhållning. Däri ingår också ett centralt lönekostnadsanslag på 19 mkr från 2017.

Pengarna fördelas grovt inom respektive nämnd enligt följande:

  • Bildningsnämnden, cirka 365 miljoner kronor, varav:

Barnomsorg, 91 miljoner kronor
Grundskola, 119 miljoner kronor
Gymnasium, 70 miljoner kronor
Övrig verksamhet, 85 miljoner kronor

  • Socialnämnden, cirka 340 miljoner kronor, varav:

Äldreomsorg, 185 miljoner kronor
Omsorg kring personer med funktionsnedsättning, 89 miljoner kronor
Individ- och familjeomsorg, 56 miljoner kronor
Övrig verksamhet, 10 miljoner kronor

  • Miljö- och byggnadsnämnden, cirka 3 miljoner kronor. De pengarna fördelas på bygglovsverksamhet, bostadsanpassning, miljö- och hälsoskydd samt administration
  • Räddningsnämnden Västra Skaraborg, cirka 10 miljoner kronor. De pengarna fördelas till verksamhet inom räddningstjänsten.

Årets resultat 2017

Totalt i kommunens resultatbudget är årets resultat budgeterat till 4,8 miljoner kr.

Investeringsbudget 2017

Kommunens investeringar är totalt budgeterade till 172 miljoner kronor. 160 miljoner kronor är budgeterade inom kommunstyrelsen och tekniska utskottet.

Skattesats 2017

Från 2017 höjs Vara kommuns skattesats med 50 öre och uppgår nu till 21:77 kronor/skkr (=21,77 kronor per intjänad hundralapp).

Kontakt

E-tjänster relaterade till Ekonomi