Kvalitetsarbete

Här återfinns lite kring de aktiviteter som sker för att kommunens verksamheter ska hålla en hög kvalitet i den service som kommunen tillhandahåller.

Kvalitetsarbete

Vara kommun genomför egna mätningar av brukarnas upplevelser av kvaliteten vart annat år, brukarundersökningar, vilket ger oss möjlighet att jämföra vår service över tid. Vi genomför med samma regelbundenhet också arbetsklimatundersökningar för att se hur medarbetarna upplever sin arbetssituation.

Invånarenkäter görs vart annat år. Nästa undersökning görs hösten 2017 och resultatet presenteras i slutet av december. Dessa undersökningar vänder sig till ett urval av kommunens invånare som då får möjlighet att lämna synpunkter på kommunens samtliga verksamheter.

En annan viktig del i ett offensivt kvalitetsarbete är styrningen. I Vara kommun har vi sedan början av 1990-talet arbetat med strategisk plan och styrdokument. Du återfinner våra styrdokument i författningssamlingen.

Tyck till!

Oavsett om Du har haft möjlighet att lämna dina synpunkter på kvaliteten i en brukarundersökning eller inte så vill vi gärna att du lämnar dina synpunkter till Bättre Vara.

Genom att vi får reda på vad du tycker så hjälper du oss att förbättra det vi behöver förbättra och bibehålla sådant som du upplever som bra. Lämna gärna både ris och ros till oss på Bättre Vara!

Arbetsklimatundersökning

Arbetsklimatundersökning 2016

Invånarenkät

På uppdrag av Vara kommungenomförde Markör hösten 2015 en invånarenkät riktad till ett slumpvist urval av 1 000 personer mellan 18-80 år och som är mantalsskrivna i Vara kommun. Nästa undersökning görs hösten 2017. Vi kommer då göra SCB:s medborgarundersökning för att lättare kunna göra jämförelser med andra kommuner.

Nöjd kommun index (NKI) 2015

För kommunen som helhet och fördelat på olika bakgrundsvariabler såsom kön, ålder och var i kommunen man är bosatt har ett Nöjd Kommun Index (NKI) beräknats. Indexet beräknas som ett medelvärde av tre övergripande frågor som besvarar:

  • Ett övergripande betyg om kommunen
  • Hur väl kommunen motsvarar invånarnas förväntningar på en plats att bo och leva på
  • Hur nära en perfekt plats Vara kommun är att bo och leva på

Vara kommun når ett NKI på 59 år 2015 vilket är en ökning jämfört med tidigare år.

Vara kommuns övergripande mål

95 procent uppger att de trivs med att bo och leva i Vara kommun och 82 procent kan rekommendera vänner att flytta till Vara kommun. 62 procent uppger att de litar på att skattemedlen används effektivt.
Andra områden som invånarna upplever fungerar väl i Vara kommun är till exempel möjligheterna till idrott, både spontant och organiserat, vatten, avlopp, sophämtning och avfallshantering där runt 90 procent instämmer i att hanteringen sköts bra.
Exempel på områden där invånarna är mindre nöjda och där utvecklingspotential finns är bland annat:

  • Möjligheten att skaffa den bostad invånarna söker
  • Kommunens arbete med att aktivt minska antalet fastigheter som är ovårdade/dåligt underhållna
  • Gator och vägar underhålls/repareras bra

Här kan du läsa hela undersökningen:
Invånarenkät 2015

Kund- och brukarundersökningar

Kundundersökning 2014 Biblioteken
Gymnasieundersökning 2014
Grundskoleundersökning föräldrar 2014
Grundskoleundersökning elever 2014
Fritidsgårdar 2014
Brukarundersökning 2014 Äldreomsorg
Brukarundersökning 2016 Äldreomsorg