Kommunalt utsedda råd

I kommunen finns ett antal råd som är utsedda av kommunfullmäktige.

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet verkar för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Vara. Organisatoriskt är Brottsförebyggande rådet placerat under Kommunstyrelsen och möten sker vid fyra tillfällen per år. Utgångspunkten för arbetet bygger på ett samverkansavtal tecknat mellan kommun och polis, där prioriterade områden lyfts fram. Samverkansavtalet med åtagandeplan följs upp och revideras årligen utifrån aktuella problemområden och behov av förebyggande insatser.

Brottsförebyggande rådet i Vara består av:

Fredrik Nelander(S) (ordf.)               Kommunstyrelsen
Elof Johansson(C)                             Kommunstyrelsen
Gabriela Bosnjakovic(M)                   Kommunstyrelsen
Agneta Edvarsson(M)(Vice ordf.)       Socialnämnden
Ulf Genitz (C)                                    Socialnämnden
Carl-Uno Olsson(S)                           Bildningsnämnden
Peter Persson (S)                              Miljö- och byggnadsnämnden
Torbjörn Waltersson                          Närpolisen
Kenneth Hjelm                                  Näringslivskommittén
Emma Hevelius                                 Folkhälsoplanerare

Aktuellt

Avtal om samverkan mellan Vara Kommun och Polisen för 2017 är klart:Samverkansavtal BRÅ
Samverkan sker inför skolavslutning i syfte att minska langningen av alkohol till barn och unga.

Mer om nationellt brottsförebyggande arbete finns på www.bra.se

Starta Grannsamverkan

Tillsammans för en ökad trygghet

Folkhälsorådet

Folkhälsorådet är ett lokalt forum mellan Vara kommun och Västra Götalandsregionen, Hälso och sjukvårdsnämnden Skaraborg.

Kommunala pensionärsrådet (KPR)

Detta råd är knutet till socialnämnden och innehar representanter för pensionärsorganisationer och berörda nämnder, socialnämnden och kommunstyrelsen. Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan organisationerna å ena sidan och kommunen å andra sidan. Rådet skall företräda äldre.

Ordförande:  Ulf Genitz

Sekreterare: Lindali Bergenzaun, 0512-313 26

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning (KRF)

Kommunala rådet för funktionsnedsatta (KRF) skall vara en samrådsgrupp mellan olika samhällsorgan och handikapporganisationerna (ej enskilda ärenden) I KRF finns representanter från samtliga nämnder.

Dess uppgifter är bl.a. att hålla sig underrättad om samhällsplanering och befintliga resurser avseende service m.m. Följa förändring och efterfrågan av samhällets service. Samla in funktionsnedsattas synpunkter och erfarenheter m.m.

KRF:s ordförande: Ulf Genitz

Sekreterare: Lindali Bergenzaun, 0512-313 26

Brottsförebyggande rådet verkar för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Vara. Organisatoriskt är Brottsförebyggande rådet placerat under Kommunstyrelsen och möten sker vid fyra tillfällen per år. Utgångspunkten för arbetet bygger på ett samverkansavtal tecknat mellan kommun och polis, där prioriterade områden lyfts fram. Samverkansavtalet med åtagandeplan följs upp och revideras årligen utifrån aktuella problemområden och behov av förebyggande insatser.

Brottsförebyggande rådet i Vara består av:

Fredrik Nelander(S) (ordf.)               Kommunstyrelsen
Elof Johansson(C)                             Kommunstyrelsen
Gabriela Bosnjakovic(M)                   Kommunstyrelsen
Agneta Edvarsson(M)(Vice ordf.)       Socialnämnden
Ulf Genitz (C)                                    Socialnämnden
Carl-Uno Olsson(S)                           Bildningsnämnden
Peter Persson (S)                              Miljö- och byggnadsnämnden
Torbjörn Waltersson                          Närpolisen
Kenneth Hjelm                                  Näringslivskommittén
Emma Hevelius                                 Folkhälsoplanerare

Aktuellt

Avtal om samverkan mellan Vara Kommun och Polisen för 2017 är klart:Samverkansavtal BRÅ
Samverkan sker inför skolavslutning i syfte att minska langningen av alkohol till barn och unga.

Mer om nationellt brottsförebyggande arbete finns på www.bra.se

Starta Grannsamverkan

Tillsammans för en ökad trygghet