Politisk organisation

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Det är här de övergripande och långsiktiga målen för kommunens verksamheter fastställs.

Organisationsskiss 2019-01-04

På kommunfullmäktiges uppdrag har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för kommunens ekonomi, verksamheter och utveckling. Kommunstyrelsen är kommunens ledningsorgan. Till kommunstyrelsen, som är en egen nämnd, finns tre utskott knutna: arbetsutskottet, personalutskottet och tekniska utskottet.

För olika verksamhetsområden finns nämnder. Nämnderna är bildningsnämnd, miljö- och byggnadsnämnd, socialnämnd, valnämnd och överförmyndarnämnd. Dessutom finns en revision som granskar kommunens verksamhet, en valberedning och en överförmyndare.