Bildningsnämnd

Bildningsnämndens ansvar omfattar hela det offentliga skolväsendet för barn och vuxna, omfattande grundskola, gymnasium, särskola, kommunal  vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare samt förskoleklass, fritidshem, förskola 1-5 år, familjedaghem, uppdragsutbildning och kulturskola.