Miljö- och byggnadsnämnd

Miljö- och byggnadsnämnden hanterar flera olika myndighetsfrågor utifrån gällande lagstiftning.

Miljö- och hälsoskyddsarbetet styrs av lagar och förordningar inom bland annat följande områden: hälsoskydd, livsmedelshantering, kemiska produkter, miljöskydd, naturvård, planer med mera. Enligt plan- och bygglagen har nämnden ansvar för bygglovsgivning och detaljplanläggning. Nämnden ansvarar även för, naturvårdsfrågor och energirådgivning gentemot enskilda.

Ledamöter:

Peter Persson, (S) ordförande
Johannes Lundén, (M) vice ordförande
Inge Pettersson, (S)
Ulf Bohlin, (C)
Lennart Haglund (M)

Beredning

Peter Persson, (S) ordförande

Ersättare

Anders Palm Lundin, (S)
Jörgen Kjellkvist, (S)
Solweig Andersson, (MP)
Sandra Jaballah, (M)
Stig Gleisner, (L)