Socialnämnd

Nämndens uppgifter regleras i socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och omsorgslagen. Verksamheten består av tre stora områden: äldreomsorg (ÄO), omsorg kring personer med funktionsnedsättning (OF) och individ- och familjeomsorg (IFO). Nämnden ansvarar även för mottagning av flyktingar.

Socialnämnden har beslutat att ett rehabiliterande förhållningssätt skall tillämpas i verksamheterna. Detta beslut har utmynnat i tre delar varav Kompetensstegen är en. Inom ramen för Kompetensstegen har arbete med att utveckla en gemensam värdegrund bedrivits. Den gemensamma värdegrunden skall omfatta alla socialnämndens verksamheter. Alla arbetsinsatser inom verksamheterna skall ha sin utgångspunkt i den gemensamma värdegrunden.

Samtliga som är verksamma i socialnämndens verksamhetsområden ska omfattas av den gemensamma värdegrunden och har ett eget ansvar för dess tillämpning. Varje medarbetare ansvarar för att upprätthålla ett gott arbetsklimat med ett gott bemötande och väl fungerande arbetsrelationer.

Ledamöter:

Ulf Genitz (C), ordförande
Fredrik Pettersson (S), 1:e vice ordförande
Agneta Edvardsson (M), 2:e vice ordförande
Mikael Hernborg (S)
Jan Sahlström (S)
Ulla Johansson (S)
Håkan Svensson (M)
Anna Jäderström (M)
Hannyah Jörtoft (SD)

Arbetsutskott:

Ulf Genitz (C) ordförande
Fredrik Pettersson (S) 1:e vice ordförande
Agneta Edvardsson (M) 2:e vice ordförande

Ersättare

Henric Adler (S)
Mohamad Rezkar (S)
Gert Andersson (S)
Martin Strandholm (C)
Ulla Bengtegård (V)
Leif Sandberg (M)
Gunilla Levén (M)
Veronica Persson-Lilja (L)
Cecilia Gustafsson (SD)