Frågor och svar

Här har vi samlat en rad frågor och svar om Kvarteret Sprinten och de satsningar som nu görs där.

fråga1

Varför satsar kommunen på Kvarteret Sprinten? 
Inom Skaraborgs kommunalförbund har en omfattande studie gjorts för att utröna vilka faktorer som är viktiga för att locka människor till att bo och verka i vår bygd. Tillgång till kompetens är förstås en viktig faktor och här är Lagmansgymnasiet en avgörande spelare i sammanhanget. Ytterligare faktorer är tillgången på natur- och besöksmål, möjlighet att bosätta sig på landsbygden med närhet till staden, tillgång till attraktiva boenden och tillgången till kulturell verksamhet. Här spelar Vara Konserthus en viktig roll – inte bara för Vara kommun – utan för hela Skaraborg och dess närhet.

Att utveckla kvarteret Sprinten innebär att skapa en mötesplats för bildning och kultur för studenter, besökare och invånare i alla åldrar. En mötesplats som möter framtidens krav och behov och där utgångspunkten är att med kultur och bildning skapa möjligheter för tillväxt och utveckling. Etableringen av friskolan Academy of Music and Business (AMB) och det ökade söktrycket på Lagmansgymnasiets utbildningar innebär att eleverna i åldrarna 16-18 år ökat med 50 % – det är tillväxt och utveckling för oss i Vara kommun.

Vad kommer det att kosta?
Projektplanen för Sprinten beslutades av kommunstyrelsen den 7 oktober 2015 och omfattade flera delprojekt. Kommunfullmäktige har avsatt 150 miljoner kronor i oktober 2016 för att utveckla kvarteret Sprinten. Lagmansgymnasiet omfattade 29 miljoner kronor, Konserthuset 63 miljoner kronor och AMB 58 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutade under hösten 2017 om ytterligare 15 miljoner till Lagmansgymnasiet.

Beror ombyggnaden av Lagmansgymnasiet på att konserthuset tagit skolans lokaler?
Behovet att bygga om Lagmansgymnasiet beror inte på att konserthuset tagit Lagmansgymnasiets lokaler. 75% av Lagmansgymnasiets tillbyggnad görs för skolans egna utökade behov. Anledningen till ombyggnaden är ett ökat elevantal, ökat lokalbehov till IM-programmet, nya lektionssalar, nya administrationslokaler och en ny entré.

Har Kulturskolan prioriterats bort i projektet?
Kulturskolans behov finns med i projektplanen, men kommer inte att kunna tillgodoses i nuläget. Det beror på att fordonsprogrammet först måste flytta till nya lokaler innan kulturskolan kan erbjudas plats.

För några år sedan hotades Lagmansgymnasiet av nedläggning, nu bygger man istället ut. Hur funkar det?
Just nu är det många som vill gå på Lagmansgymnasiet. Antalet sökande har ökat markant. Men för ett par år sedan diskuterades Lagmansgymnasiets framtid på grund av minskande elevkullar. Sedan dess har antalet sökande elever till Lagmansgymnasiet ökat och prognosen pekar på ett gott elevunderlag även i framtiden. Tillgång till en högkvalitativ gymnasieskola är ett grundläggande krav hos en kommunmedborgare. Genom att en gymnasieskola ligger i Vara kan kommunen behålla och attrahera ungdomar från kringliggande kommuner. Utvecklingen av kvarteret Sprinten är en möjlighet för Lagmansgymnasiet att förändra och förbättra sin verksamhet i syfte att attrahera fler elever.

Hur ska den ökade hyreskostnaden finansieras av Lagmansgymnasiet?
Den ökade hyreskostnaden för Lagmansgymnasiet uppgår till cirka 2 miljoner. Denna utökade hyreskostnad beslutade kommunfullmäktige vid mötet i juni 2017 att kompensera i Bildningsnämndens budget.

Hur ska den ökade hyreskostnaden finansieras av Vara konserthus?
Den utökade årliga hyreskostnaden för Vara konserthus efter ombyggnaden uppgår till cirka 4 miljoner. Kommunfullmäktige har beslutat att utöka bidraget till konserthuset med 2 miljoner. Resterande kostnader kommer att täckas av ett utökat bidrag från Västra Götalandsregionen samt ökad egen finansiering.

Varför är det så viktigt för Vara kommun att satsa på kultur?
I Vara kommun finns ett väl fungerande utbyggt kulturellt utbud som är stort, varierat och tillgängligt för alla. I Vara kommuns vision för 2030 nämns kultur specifikt som en framgångsfaktor för att nå det övergripandemålet ”I Vara kommun trivs alla att leva och bo.” Därför arbetar Vara aktivt med kultur som en metod för att nå ökad folkhälsa, attraktivitet och utveckling av näringslivet. I Vara kommun ska kulturen vara tillgänglig i vardagen.

Men om kommunen satsar så mycket på kultur blir det då några pengar kvar till övrig verksamhet, som till exempel skolor och äldreboenden?
Kommunfullmäktige har för åren 2017-2021 avsatt drygt 400 miljoner kronor till kommunens lokaler inom bildnings- och socialnämndens områden, 63 miljoner kronor till Vara konserthus och 58 miljoner kronor på byggnationen av friskolan AMB. Totalt blir det satsningar för cirka 520 miljoner kronor, där huvuddelen läggs  på lokaler inom skola och omsorg.

Vilka satsningar är planerade för inom skola och omsorg?
Just nu pågår ombyggnaden av Torsgårdsskolan, ett nytt äldreboende ska byggas, Alléhallen ska byggas om, nya lokaler för dagverksamhet, renovering av Nästegårdsskolan, Alléskolan, förskolan i Kvänum och skolorna i Larv och Tråvad.

Det har pratats om ett hotell intill badhuset, vad händer med det?
Kommunen kommer att arbeta vidare med att göra en marknadsanalys för att kunna ge en bild över vilka möjligheter som finns för en entreprenör att bygga ett hotell i kvarteret Sprinten.

Jag bor i närheten av kvarteret Sprinten, kommer min vardag att påverkas?
Det kommer ske en ökning av transporter under byggtiden, något som kan upplevas störande.