Arbetsmarknadsenheten

Ansvaret för kommunens arbetsmarknadspolitik ligger hos socialnämnden som ansvarar för planering och utförande och har till sin hjälp arbetsmarknadsenheten(AME) som utför uppdrag och olika former av arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Arbete och sysselsättning

Syftet med arbetsmarknadsenhetens verksamhet är stärka personer med lång arbetslöshet att komma in på öppna arbetsmarknaden.

Verksamheten bedrivs i nära samarbete med Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Vuxenenheten inom kommunen.

AME erbjuder

  • Vägledning och coachning
  • Arbetsförmågebedömning
  • Praktikplatser och åtgärdsanställningar
  • Arbetslivsinriktad rehabilitering (ÅKA-metodiken)
  • Arbetsprövning/arbetsträning

En väg in –många vägar ut

AME använder sig av en arbetsmodell med en ingång , ”en väg in – många vägar ut” för att på bästa sätt möta individuella förutsättningar och behov. Ingången är vägledningsteamet som träffar alla individer som kommer i kontakt med AME. Efter kartläggning där individens mål, behov och resurser tydliggörs upprättas en handlingsplan med individuellt utformade insatser. Deltagaren får pröva olika aktiviteter exempelvis vägledning, arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetsträning, praktik och anställning. Inom sektionen för Arbete och Sysselsättning finns möjligheter till en tidsbegränsad anställning som även den kan kombineras med olika aktiviteter som för individen framåt. AME finns med under hela processen och deltagaren får stöd av en arbetsmarknadskonsulent att genomföra sin handlingsplan

Öppettider:
måndag –fredag 9.00-16.00

AME:s verksamheter

Arbetsinriktad rehabilitering, ÅKA

Är du i en situation, där du anser att du behöver stöd för att hitta en väg framåt?

Vill du vara med själv och utforma ditt stöd för att:

* komma vidare i din utveckling och rehabilitering * lägga upp en planering inför framtiden * så småningom komma ut i arbete eller studier

Då kan ÅKA-metodiken vara något för Dig!

ÅKA-metodiken är till för dig som länge varit frånvarande från arbetsmarknaden på grund av medicinska och/eller psykosociala skäl.

Vi erbjuder en kompetenshöjande insats som kan öka dina möjligheter att nå arbetslivet och som samtidigt kan ge dig ökad kvalitet i livet

Du kommer till ÅKA via en remittent, det kan exempelvis vara din handläggare på Försäkringskassan. Arbetsförmedlingen eller Socialtjänsten

Rehabiliteringsproccessen har följande innehåll:

En Återhämtningsdel som pågår under ca 16 veckor. Den sker i gruppform med individuella inslag. Vi arbetar utifrån fyra teman: självbild, hälsa, kultur och omvärld. Vi gör en handlingsplan och du har tillgång till individuella samtal med arbetskonsulent.

Under delen Klargöraträffar du en utredare som under 4 veckor tillsammans med dig kartlägger dina resurser genom samtal. Därefter gör du en arbetsprövning under 8 på en av dig vald och önskad arbetsplats. Denna del utmynnar i en skriftlig arbetsförmågeutredning.

I Anpassadelen kommer Arbetsförmedlingen in och anpassar arbete och arbetsplats utifrån dina behov så att det långsiktigt skall fungera så bra som möjligt för dig i arbetet.

Målet med ÅKA är att du skall rustas för en anställning eller för studier.

Har frågor om verksamheten mejla akametodiken@vara.se eller ring via växeln på telefonnummer: 0512-310 00

Arkivet

Sedan 2010 har AME ett samarbete med Vara kommunarkiv om att emot praktikanter som befinner sig i olika faser av arbetsmarknadspolitiska program eller arbetstränar. Sedan 2012 bedriver AME även ett projekt tillsammans med kommunarkivet inom kulturarvslyftet. Kulturarvslyftet är en statlig satsning tillägnad kulturarvet. Genom denna kan personer som under en längre tid varit borta från Arbetsmarknaden på grund av ohälsa få en utvecklingsanställning i kommunen. Samtidigt utförs viktiga arbetsuppgifter inom kulturarvsområdet i Vara kommun. I dagsläget sysselsätts ett tiotal personer inom kommunarkivets verksamhet

Dagcenter (DC)

DC har sin verksamhet på Smedjegatan 33. Verksamheten består av olika sinnesrum, skapande, musik, aktivitetsrum och ett ADL-kök. Läs mer om daglig verksamhet här.

Feriearbete

Kommunen erbjuder feriearbete till de ungdomar som går första året på gymnasiet samt gymnasiesärskolan tredje år.

Här kan du läsa mer om feriearbete.

Fixartjänst

Fixartjänsten kan bland annat hjälpa till med att byta gardiner, glödlampor, halksäkra mattor, hämta saker från vind/källare med mera.

Läs mer om fixartjänst här. 

Punkten

Välkommen till Punkten! Om du är mellan 16-29 år och är arbetslös så kan Punkten vara något för dig. Punkten är en verksamhet i Vara kommun som riktar sig till dig som behöver stöd för att närma dig sysselsättning och egen försörjning.

Introduktion och kartläggning
Tiden i Punkten inleds med 6 veckors introduktion. Syftet med den är att du skall få god kunskap om arbetsmarknad och samhälle samt om hur man söker jobb. Du erbjuds ett bollplank för tankar och funderingar om framtid/arbetsliv/studier. Vi hjälps åt att ta reda på vilka behov just du har för att kunna bli självförsörjande och vi lägger upp en plan tillsammans med dig för att finna en möjlig väg för att nå dit.

Gruppaktiviteter
Deltagarna börjar tillsammans med handledarna dagen med gemensam frukost/fika. Därefter anordnas aktiviteter med olika tema exempelvis: Personlig utveckling, praktisk samhällskunskap, arbetsmarknadskunskap, friskvård i teori och praktik, studiebesök, gruppstärkande aktiviteter

Individuellt stöd
En viktig del i Punktens verksamhet är att du som deltagare kan få individuellt stöd i att skaffa en praktikplats eller i att påbörja studier. Under praktikperioden som varar ca tre månader görs regelbundna uppföljningar på praktikplatserna av Punktens ungdomshandledare.

Uppföljning
Efter avslutad praktik följs resultaten av praktiken upp och du får stöd i att göra en plan för hur nästa steg på vägen mot självförsörjning skall se ut. Under den period du är inskriven på Punkten hålls återkommande flerpartssamtal mellan dig som deltagare, remitterande handläggare och Punktens personal. I samband med att du skrivs ut från Punkten hålls ett avstämningsmöte med dig som deltagare, Punktens personal och remittent.

För mer information om Punkten kontakta konsulenterna på arbetsmarknadsenheten eller Punktens ungdomshandledare.

Punkten nås via växeln på telefonnummer: 0512-310 00

SEFRAM Odengården

Sefram har sin verksamhet på Odengården. Sefram består av paketering och legoarbete åt olika företag. På Sefram har vi en köksverksamhet där all vår mat lagas.

Vår målsättning är att träna/förbereda deltagaren för att gå vidare ut i arbetslivet/individuell placering. Detta genom att följa regler för arbetstider, raster, instruktioner, samarbete och att lära sig ta eget ansvar.

Läs mer om daglig verksamhet här.

Servicegruppen

Inom AME finns också Servicegruppen som är en central del i AME:s verksamhet och ger sysselsättning för ett 10-tal personer via olika former av åtgärdsanställningar. Servicegruppen arbetar bland annat med: trädgårdstjänst (exempelvis gräsklippning och snöröjning) mot pensionärer och funktionshindrade, natur och miljövård, tillsyn och skötsel av fornminnen, bilvård och serviceuppdrag åt kommunens olika förvaltningar.

Vid frågor kontakta arbetsledare via växeln på telefonnummer: 0512-310 00

Läs mer om trädgårdstjänst här.

Ungdomslaget

Inom arbetsmarknadsenheten, AME, finns ungdomslaget som är en central del i AME:s verksamhet och ger sysselsättning för minst åtta personer. Ungdomslaget arbetar bland annat med: natur och miljövård, mindre snickerijobb, målningsjobb och serviceuppdrag åt kommunens olika förvaltningar. Ungdomslaget jobbar med Jag-stärkande verksamhet i syfte att stärka individen att kunna ta sig vidare mot arbete eller studier. Regelbunden friskvård är också en naturlig del i ungdomslaget.

Syftet med ungdomslaget är att stötta de ungdomar som bedöms behöva extra stöd för att utveckla och befästa sina arbetsförutsättningar. Insatsen påbörjas med praktik som sedan kan övergå i anställning med stöd under en period, för att sedan ta sig vidare till arbete eller studier. Verksamheten riktar sig till personer mellan 19-29 år.

Ungdomslaget nås via växeln på telefonnummer: 0512-310 00

Vägledningsteamet

Vägledningsteamet är en kartläggnings- och utredningsresurs

som består av fyra arbetsmarknadskonsulenter med kompetens inom arbetsmarknad, studier, rehabilitering och habilitering. Alla vuxna arbetslösa18-65 år som bor i Vara kommun är välkomna till vägledningsteamet för att få vägledning till arbete, utbildning eller sysselsättning.

Vägledningsteamet samarbetar med arbetsförmedling, försäkringskassa, föreningar, det lokala näringslivet, individ-och familjeomsorgen och andra kommunala enheter för att stödja arbetslösa/försörjningsstödstagare att hitta vägar till arbetsmarknad och meningsfull sysselsättning. Med utgångspunkt i en individuellt utformad plan erbjuds individen stöd att ta nästa steg till något av följande spår: Arbete/sysselsättning, studier eller arbetslivsinriktad rehabilitering.

Arbete/sysselsättning/studier

Vi kan erbjuda praktik för de som inte har kommit in i eller har förlorat kontakten med arbetslivet. Vi har platser för arbetsprövning/arbetsträning inom någon av arbetsmarknadsenhetens egna verksamheter, på privat företag eller ideell organisation.

Vi kan erbjuda vägledning och stöd i att hitta utbildnings- och yrkesvägar.

Rehabilitering/habilitering

Inom rehabilitering/habilitering kan vi erbjuda följande insatser

  • Arbetsförmågebedömning/arbetsprövning/arbetsträning
  • Punkten – en rehabiliterande verksamhet för unga vuxna i åldern 16-29 år
  • ÅKA-metodiken – arbetslivsinriktad rehabilitering för personer som står utanför arbetsmarknaden på grund av medicinska och/eller psykosociala skäl
  • Daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, på Sefram eller i form av individuella placeringar.
  • Daglig sysselsättning som riktar sig till personer med psykisk funktionsnedsättning

Arbetsmarknadskonsulent nås via växeln på telefonnummer: 0512-310 00

Är du i en situation, där du anser att du behöver stöd för att hitta en väg framåt?

Vill du vara med själv och utforma ditt stöd för att:

* komma vidare i din utveckling och rehabilitering * lägga upp en planering inför framtiden * så småningom komma ut i arbete eller studier

Då kan ÅKA-metodiken vara något för Dig!

ÅKA-metodiken är till för dig som länge varit frånvarande från arbetsmarknaden på grund av medicinska och/eller psykosociala skäl.

Vi erbjuder en kompetenshöjande insats som kan öka dina möjligheter att nå arbetslivet och som samtidigt kan ge dig ökad kvalitet i livet

Du kommer till ÅKA via en remittent, det kan exempelvis vara din handläggare på Försäkringskassan. Arbetsförmedlingen eller Socialtjänsten

Rehabiliteringsproccessen har följande innehåll:

En Återhämtningsdel som pågår under ca 16 veckor. Den sker i gruppform med individuella inslag. Vi arbetar utifrån fyra teman: självbild, hälsa, kultur och omvärld. Vi gör en handlingsplan och du har tillgång till individuella samtal med arbetskonsulent.

Under delen Klargöraträffar du en utredare som under 4 veckor tillsammans med dig kartlägger dina resurser genom samtal. Därefter gör du en arbetsprövning under 8 på en av dig vald och önskad arbetsplats. Denna del utmynnar i en skriftlig arbetsförmågeutredning.

I Anpassadelen kommer Arbetsförmedlingen in och anpassar arbete och arbetsplats utifrån dina behov så att det långsiktigt skall fungera så bra som möjligt för dig i arbetet.

Målet med ÅKA är att du skall rustas för en anställning eller för studier.

Har frågor om verksamheten mejla akametodiken@vara.se eller ring via växeln på telefonnummer: 0512-310 00

Kontakt

Karta

Visa större karta