Barn- och ungdomshandläggare

Barn- och ungdomshandläggarna arbetar med barn och unga som det finns en oro kring. De gör utredningar kring barn och deras familjer samt beviljar olika former av hjälp som till exempel familjebehandling, kontaktpersoner och kontaktfamiljer.

Barn som far illa

Om du är orolig för hur barn har det, misstänker att ett barn far illa och behöver stöd eller skydd genom socialtjänsten bör du anmäla detta till socialtjänstens individ- och familjeomsorg.

Är du tveksam till om du ska göra en anmälan eller ej kan du kontakta sektionschefen (se nedan) och rådfråga om hur du ska göra utan att nämna vem det gäller.

Socialtjänsten måste undersöka om det finns skäl till oron för barnet. Om anmälan är allvarlig kan socialtjänsten göra utredning mot familjens vilja.

Oavsett vem som tar kontakten med oss så är vårt första steg alltid att vända oss direkt till familjen. Det är familjens bild av situationen samt den oro som framkommit från andra som blir utgångspunkt för vårt fortsatta arbete. Ofta är det bra att de människor som engagerar sig för barnen och föräldrarna träffas gemensamt exempelvis anhöriga, vänner och myndighetspersoner såsom skola, barnomsorg m.m.

Kan man vara anonym?

Om du vill vara anonym så har du rätt till detta och socialtjänsten måste ändå ta din anmälan på allvar. Vill du vara anonym är det viktigt att du inte talar om ditt namn eftersom huvudregeln är att socialsekreteraren ska berätta för den om blivit anmäld vem som gjort anmälan.

Annan information och stöd:
BRIS (barnens rätt i samhället)
Rädda barnen – föräldratelefon 020-786 786
Västbus- Alla 49 kommuner i Västra Götalandsregionen deltar i ett arbete som kallas Västbus. Det handlar om att arbeta för att barn och ungdomar med psykisk, psykiatrisk och social problematik inte ska hamna mellan ”stolarna”, det vill säga komma i kläm mellan verksamheter. Berörda verksamheter: socialtjänst, skola, elevhälsan och BUP (barn- och ungdomspsykiatrin)

BRIS

BRIS (Barnens Rätt I Samhället) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bistår barn som far illa. FN:s konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i detta arbete.

Barnens hjälptelefon: 0200-230 230
Öppet: måndag-fredag 15-21, lördag-söndag 15-18, helgdagar 15-18

BRIS verkar som en länk mellan barn, vuxna och samhälle. Kärnan i BRIS verksamhet är Barnens Hjälptelefon och BRIS-mejlen dit barn och ungdomar upp till 18 år anonymt och kostnadsfritt kan vända sig när de behöver stöd från en vuxen.

BRIS ska bistå utsatta barn och unga med råd och stöd, samt underlätta för denna grupp att föra en dialog med vuxna. BRIS framhåller ett barnperspektiv och ser barn och unga som sina uppdragsgivare — det är utifrån deras behov som verksamheten planeras.

BRIS använder sin samlade kunskap om barns och ungdomars situation för att på olika plan informera, påverka och skapa opinion i barnsrättsliga frågor.

BRIS långa erfarenhet av kontakter med utsatta barn ger en samlad kompetens i att kunna bedöma vilka insatser som behövs för att vid sidan av myndigheters verksamhet försvara barns och ungdomars rättigheter.

BRIS bildades 1971 och är organiserat i ett riksförbund och fem regionföreningar. Regionkontoren finns i Malmö, Göteborg, Umeå, Stockholm och Norrköping.

BRIS verksamhet bygger på ideellt arbete samt ekonomiska bidrag och gåvor från såväl privata som offentliga givare. Sammanlagt arbetar ca 500 frivilliga jourare med Barnens Hjälptelefon och BRIS-mejlen.

Barnens hjälptelefon

Till Barnens Hjälptelefon kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ditt nummer syns inte på våra telefoner. Man kan inte heller se på telefonräkningen att du har ringt. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om. Behöver du mer hjälp av oss, be att få prata med ett BRIS-ombud. Tel: 0200-230 230

Medling vid ungdomsbrott

Kommunerna Lidköping, Skara, Vara, Götene, Grästorp och Essunga erbjuder medling vid ungdomsbrott. Medling är ett frivilligt möte mellan en ungdom som begått brott och den som drabbats av brottet. Mötet sker tillsammans med en neutral, särskilt utbildad medlare.

Medlingsverksamhet

Stödcentrum för unga brottsoffer

Stödcentrum vänder sig till ungdomar mellan 12-21 år i Västra Skaraborg som har blivit utsatta för exempelvis personrån, misshandel, våldtäkt, olaga hot och ofredanden. Föräldrar och vittnen kan också få stöd. Stödcentrum bedrivs av socialtjänsten i Lidköping, Skara, Vara, Götene, Grästorp och Essunga.

Här hittar du mer information om Stödcentrum för unga brottsoffer.

Kontaktuppgifter:
Stödcentrum
Tel: 0510-77 14 26
stodcentrum@lidkoping.se

Postadress
Lidköpings kommun
Individ och Familjeomsorg
531 88 Lidköping vid Vänern

Ungdomshandläggare

Individ- och familjeomsorgens ungdomshandläggare arbetar, förutom med utredning, förebyggande i samverkan med andra förvaltningar och myndigheter, bland ungdomar.

Ungdomshandläggare finns ute i olika sammanhang där ungdomar möts, som på disco och andra evenemang.

Tel: 0512-311 77, 313 33

Ungdomsmottagning

Till ungdomsmottagningen kan du komma till att du fyller 25 år om du behöver hjälp eller har funderingar kring preventivmedel, relationer, sexualitet och mycket annat. Inga frågor är för små eller för stora. All personal har tystnadsplikt.

På mottagningen finns barnmorskor, psykolog och kurator

Telefon: 0512-31262, 0512-786195
Telefontid tidbokning: Måndagar och torsdagar: 09.30-10.30

Öppettider
Måndagar 9-18 tidsbokning till barnmorska och kurator
Torsdagar 9-18 tidsbokning tuill psykolog hela dagen, barnmorska har tidsbokning på fm och ”drop-in-mottagning” mellan 13.00-18.00

Järnvägsstationen, Vara, 2:a våningen

Utredning barn och unga

Barn som är föremål för socialtjänstens insatser ska ha samma livschanser som andra barn. Det är visionen i barns Behov i Centrum (BBIC). BBIC syftar till att stärka barns ställning i den sociala barnavården, vilket också står i samklang med FN:s barnkonvention. BBIC är en utredningsmodell som rekommenderas av Socialstyrelsen och som Vara arbetar efter. För att få arbeta enligt BBIC krävs licens från Socialstyrelsen. Barnets grundläggande behov ska vara utgångspunkten för allt socialt arbete och barnets behov ska fångas upp och bedömas utifrån sjuk behovsområden. Barnets behov sätts i relation till föräldrarnas förmåga och faktorer i den omgivande miljön. Det ger en helhetsbild av barnet.

Läs mer om BBIC

Om du är orolig för hur barn har det, misstänker att ett barn far illa och behöver stöd eller skydd genom socialtjänsten bör du anmäla detta till socialtjänstens individ- och familjeomsorg.

Är du tveksam till om du ska göra en anmälan eller ej kan du kontakta sektionschefen (se nedan) och rådfråga om hur du ska göra utan att nämna vem det gäller.

Socialtjänsten måste undersöka om det finns skäl till oron för barnet. Om anmälan är allvarlig kan socialtjänsten göra utredning mot familjens vilja.

Oavsett vem som tar kontakten med oss så är vårt första steg alltid att vända oss direkt till familjen. Det är familjens bild av situationen samt den oro som framkommit från andra som blir utgångspunkt för vårt fortsatta arbete. Ofta är det bra att de människor som engagerar sig för barnen och föräldrarna träffas gemensamt exempelvis anhöriga, vänner och myndighetspersoner såsom skola, barnomsorg m.m.

Kan man vara anonym?

Om du vill vara anonym så har du rätt till detta och socialtjänsten måste ändå ta din anmälan på allvar. Vill du vara anonym är det viktigt att du inte talar om ditt namn eftersom huvudregeln är att socialsekreteraren ska berätta för den om blivit anmäld vem som gjort anmälan.

Annan information och stöd:
BRIS (barnens rätt i samhället)
Rädda barnen – föräldratelefon 020-786 786
Västbus- Alla 49 kommuner i Västra Götalandsregionen deltar i ett arbete som kallas Västbus. Det handlar om att arbeta för att barn och ungdomar med psykisk, psykiatrisk och social problematik inte ska hamna mellan ”stolarna”, det vill säga komma i kläm mellan verksamheter. Berörda verksamheter: socialtjänst, skola, elevhälsan och BUP (barn- och ungdomspsykiatrin)