Familjehemsteamet

Alla barn har föräldrar men ibland behövs två till! Har du plats i hjärtat och plats hemma? Individ- och Familjeomsorgen i Vara kommun söker trygga, stabila vuxna som kan älska, vårda och dela barnet med dess föräldrar.

Vad är ett familjehem/fosterhem?

Som familjehem öppnar du din dörr och låter ett barn/ungdom flytta in och leva tillsammans med dig och din familj. Familjehemmet blir barnets nya hem. Placeringen kan vara allt från några få veckor till en hel uppväxttid. Det är viktigt med ett bra samarbete mellan barnets familj, familjehemmet och socialtjänsten. Oavsett hur länge barnet stannar hos dig är relationen till dess föräldrar viktig. Som familjehem måste man därför kunna och vilja upprätthålla kontakten med dem och förmodligen också vara den som tar första steget. Ju bättre de vuxna i barnets omgivning kan samarbeta desto lättare blir det för barnet.

Varför behövs familjehem?

Det finns många orsaker till att en del barn måste bo i familjehem. Det kan bero på att föräldrarna är sjuka, att familjen har relationsproblem, missbruk av olika slag eller andra svårigheter. Det kan också vara så att barnet/ungdomen lever på ett sådant sätt att det riskerar sin hälsa och utveckling. Utsattheten sätter givetvis spår hos dessa barn. En del blir överaktiva och aggressiva medan andra blir tysta och inbundna. Några får svårt att sova, andra reagerar med skolk eller matvägran. Deras reaktion är ett rop på hjälp i en situation de själva inte rår för eller rår över. För att de ska klara sig krävs att någon ser, förstår och agerar.

Vem kan bli familjehem?

Familjehem är helt vanliga familjer. Om man är ensamstående, sambo eller gift har ingen avgörande betydelse. Det ställs inga formella krav på utbildning eller särskilda meriter. De som vill ställa upp bör ha ork, tid och engagemang. Stabila levnadsförhållanden är också viktigt. Familjehem till barn och ungdom ska godkännas av socialnämnden. Familjehemssekreterarna gör en utredning för att bedöma familjehemmets resurser och lämplighet. I vår kommun används en familjeintervju som baseras på Kälvestensmetoden. Familjehemssekreterarna gör hembesök, samt tar uppgifter från referenter, socialregister, försäkringskassa, kronofogde- och polisregister.

Vad får familjehemmen?

Familjehemssekreterarna ger stöd och handledning till familjehemmen. Familjehem får ekonomisk ersättning från kommunen. Varje månad utbetalas ett arvode, samt en omkostnadsersättning för de utgifter man har i samband med sitt uppdrag. Hur stor ersättningen är beror på barnets ålder och uppdragets omfattning. Vi följer rekommendationerna från Sveriges Kommuner och Landsting.

Vad är en kontaktfamilj?

Kontaktfamiljer får av socialtjänsten i uppdrag att ge stöd till en viss barnfamilj. Det kan innebära att barnet bor hos kontaktfamiljen några dygn per månad. Kontaktfamilj är en viktig del i socialtjänstens förebyggande arbete för barnfamiljer. Alla som har kontaktfamilj har själva valt att ta emot det stödet.

Varför behövs kontaktfamiljer?

Barn kan få kontaktfamilj av olika anledningar. Fysisk och psykisk ohälsa, isolering och sociala problem är några av orsakerna till att familjer söker stöd och hjälp.

Vem kan bli kontaktfamilj?

För att bli kontaktfamilj behöver man inte någon särskild utbildning eller andra meriter. Tid, ork och intresse räcker långt. En utredning görs för att bedöma resurser och lämplighet. Familjehemssekreterarna gör hembesök hos dem som vill bli kontaktfamilj. Vi begär att få tala med referenter, samt tar uppgifter från social-, kronofogde- och polisregister samt från försäkringskassan.

Vad får kontaktfamiljerna?

Som kontaktfamilj får man varje månad ett arvode samt en omkostnadsersättning för de utgifter man har i samband med sitt uppdrag. Hur stor ersättning man får beror på barnets ålder och uppdragets omfattning.

Kontakt

Vill du veta mer om vad det innebär att vara familjehem eller kontaktfamilj åt Vara kommun? Kontakta gärna familjehemssekreterarna 0512-310 13 och 0512-312 43.