Information till utförare

Kommunfullmäktige och socialnämnden i Vara kommun har beslutat om valfrihet i hemtjänsten enligt lagen om valfrihetssystem ( LOV).

Till hemtjänstens uppgifter hör både insatser av servicekaraktär och personlig omsorg. Den praktisk hjälpen kan ges t. ex. som städning, tvätt, och inköp. Den personliga omsorgen kan vara t. ex. måltider, hjälp med hygien, dusch och förflyttning.

Inledningsvis gäller valfrihetssystemet serviceinsatser i hemtjänsten, 07.00 — 17.00 helgfri vardag.

Valfrihetssystemet innebär att invånare i Vara kommun som har beviljats hemtjänst enligt socialtjänstlagen, har rätt att välja vem som ska utföra serviceinsatserna.

Syftet med valfrihetssystemet är att ge medborgaren ökad valfrihet, konkurrensutsätta den kommunala egenregin och stimulera företagandet.

Tilläggstjänster och kapacitetstak

Det är möjligt för dig som utförare att erbjuda tilläggstjänster och ha en profilering där det tydligt framgår vilka olika inriktningar och kompetenser som kan erbjudas. Profilområden kan vara språk eller kultur och tilläggstjänster kan vara extra städ eller trädgårdsskötsel.

Kapacitetstak

Du som utförare kan ange ett kapacitetstak, för hur många timmars biståndsbedömda insatser per månad som du kan åta dig att utföra.

Ansökan

Ansökan om att bli utförare finns att hämta på www.vara.se eller Kammarkollegiets hemsida. Kommunens handläggningstid är 6 till 8 veckor efter att komplett ansökan har inkommit. Det är socialnämnden som fattar beslut och utföraren ska kunna vara i drift inom 5 arbetsdagar efter avtalstecknandet.

Välkommen med din ansökan!

Kontaktperson: Utredare/utvecklare äldreomsorg, Ann-Marie Brander, telefon: 0512-312 38, ann-marie.brander@vara.se

Dokument

Ansökningsformulär LOV
Basala hygienrutiner
Fakturaunderlag
Gemensam värdegrund
Kontaktmannaskap
Mottagande – utlämnande av nycklar
Riktlinjer biståndshandläggning SoL
Riktlinjer dokumentation
Rutintabell
Schablontider LOV

Kontakt