Riktlinjer Vara Snabb

Vara Snabb

Syfte

Att stödja och uppmuntra unga människors engagemang och delaktighet i det lokala kulturlivet samt ge möjlighet till eget skapande och drivande av kreativa idéer.

Vem kan söka?

Innevånare i Vara kommun mellan 13-26 år.

Vad kan man söka för?

 • Kulturprojekt av engångskaraktär som till exempel en filmvisning, skateboardtävling, fotoutställning, konsert, pingisturnering, debatt- och diskussionskväll eller dylikt.
 • Projektet/aktiviteten ska rikta sig till andra unga och vara offentligt och synligt på något sätt.
 • Projektet/aktiviteten ska äga rum i Vara kommun.
 • Projekt/aktivitet med JMT-perspektiv. (Jämställdhet, Mångfald och Tillgänglighet).

Verksamheter ska vara helt drogfria för att kunna beviljas stöd.

Aktiviteter som får stöd ska ange i marknadsföringen att kommunen bidragit.

Stöd ges inte till:

 • projekt utan någon form av utåtriktad verksamhet
 • projekt vars primära syfte är kommersiellt eller vinstdrivande
 • projekt som stödjer eller ingår i partipolitisk verksamhet
 • etablerad förenings- eller kulturverksamhet
 • lön för egen insats
 • verksamhet som inte garanterar kommunens värdegrund, det vill säga människors lika värde och svensk lag.

Stöd till skolprojekt ska i huvudsak ges av respektive skola.

Ansökan

Ansökan görs på avsedd blankett som ska vara påskriven av kontaktpersonen som också ska lämna kontaktuppgifter. Alternativt kan man ansöka via formulär på hemsidan som kompletteras med underskrift/er i efterhand. I de fall den sökande är under 18 år krävs samtliga vårdnadshavares underskrift.

Handledning ges av Kultur Vara som tar kontakt inom 3 arbetsdagar. Stödet går inte att söka retroaktivt. Handläggningstid beräknas till cirka 3 veckor.

Stöd för kostnader utgår i form av betalning av fakturor för projektets verksamhet eller i kontanter mot inlämning av kvitto upp till beslutat belopp. Fakturorna ska adresseras till den adress som meddelas i samband med beslut. På fakturan ska projektets samt kontaktpersonens namn anges.

Samma aktivitet/projekt kan beviljas högst 5 000 kronor.

Övrigt

 • Förändringar av projektet kan ske men kräver samråd med Kultur Vara.
 • Om projektet inte genomförs eller stora förändringar gjorts utan samråd kan kontaktpersonen bli återbetalningsskyldig.
 • En kort utvärdering ska lämnas senast 3 veckor efter aktiviteten genomförts, antingen skriftligt eller i form av en videoinspelning på högst 10 minuter, ett fotocollage eller annat format som är lämpligt för internetpublicering. Lämpligheten består bland annat i att personer som går att identifiera eller vars verk syns på bild ska ha gett sitt skriftliga tillstånd till publicering i kommunala sammanhang.