Frågor och svar kring Badhusparken

Publicerat 31 januari, 2017

Vi har fått flera frågor kring Badhusparken och vill här försöka att svara på dem.

Vem tog beslut om utformningen av  Badhusparken?

År 2014 beslutade kommunfullmäktige att avsätta 25 miljoner kronor till projektet Lyskraft som är ett projekt för att utveckla Vara centrum och stärka Vara tätort som kommunens centralort. Ombyggnationen av Badhusparken är en del av detta projekt. De andra delarna omfattar torget och stråket mellan stationshuset och konserthuset. Att projektet skulle genomföras beslutades politiskt och lämnades sedan vidare till tjänstemannaorganisationen för den exakta utformningen.

Varför blev det fel i kostnadsberäkningen?

Det är självfallet inte bra att kostnaderna för Badhusparken blivit betydligt högre än den ursprungliga budgeten. Det har blivit fel i arbetsprocessen och det är vi medvetna om. De kostnadsuppskattningar som inhämtades innan projektering var inom budget. När ett projekt sedan ska genomföras är det flera parametrarar som spelar in i allt från kostnader för markarbeten till konstruktion av möbler. Det i sig är inget unikt för det här projektet.

När det kommer specifikt till det här projektet så lyckades vi inte samordna alla delar. Vi arbetar nu framåt för att stärka upp våra rutiner för att säkra processerna i projekt likt detta, exempelvis genom att vi precis antagit en projektmodell samt sett över och förbättrat arbetssätten för kalkylering och kostnadsberäkningar.

Hur togs planen för Badhusparken fram?

Parken är framförallt kommuninvånarnas och den har tagits fram i dialog och samarbete med dem på olika vis. Vi har också tittat på flera andra olika parker. Vi ville göra något annorlunda utifrån behovet av att göra en park för alla, inte bara för barn. Varaborna har fått vara med och säga sitt i flera olika omgångar.Både barn och ungdomar har varit med och berättat vad som är viktigt för att de ska uppfatta en plats som intressant, spännande och trygg. Barnperspektivet har företrätts av barnen själva – femåringar och åttaåringar – och synpunkter från föräldrar till ännu mindre barn. Barnens synpunkter togs omhand av en arkitekturpedagog, som gjorde en liten utställning som sattes upp i Badhusparken till Jordgubbens Dag 2015. Dessa synpunkter har sedan funnits med i planeringen av utformningen

Synpunkter och råd har dessutom insamlats från Varas gestaltningsråd. Gestaltningsrådet består av sju personer, varav tre är lokala och resten är specialkompetenser inom gestaltning. Från kommunens sida finns stadsarkitekt och kulturstrateg också med. I just den här processen kom det mot slutet till ytterligare tre lokala personer och en specialkompetensperson. Det har varit entreprenörer, föreningsföreträdare och personer med barnperspektivet som fokus.

Därtill har bouleföreningen också varit med som bollplank.

Vad är syftet med Badhusparken?

Badhusparken ska vara en park för alla! En generationspark med innehåll för alla åldrar;barn, ungdomar, familjer och äldre.

Allt från skate, boulebanespel till grillning och lek ska stå i fokus. Det ska dessutom vara en park som inspirerar till fantasi. Där är klättergriddarna (se bild ovan) ett gott exempel. Barnen som deltog i framtagningsprocessen hade som önskemål att kunna leka många olika lekar i Badhusparken. Det bjuder klättergriddarna in till och de inspirerar till att leka skepp, stad, koja, hus, tält, insidan på en vulkan, djungel eller månens yta. Här kan man vara prins eller piratdrottning, djurambulansens personal eller docksjukhusets, leka skola eller affär, vara en liten apa i lianerna, alpinist eller en fånge i en komplicerad labyrint.

För de allra yngsta barnen finnas det gungställning, sandlåda och gräsytor och en klättergridd som är anpassad för yngre barn.

Hur har upphandlingsförfarandet sett ut i detta projekt?

Den konstnärliga utsmyckningen i parken har upphandlats enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). För utförandet av arbetet i Badhusparken har Vara kommun ramavtal med den entreprenör som utfört jobbet. Detta avtal har upphandlats i laga ordning.

Vad hände med lekredskapen som tidigare fanns i Badhusparken?

Lekredskapen har kommit till användning på andra platser i kommunen. De har flyttats till Larvs skola och Torsgårdens förskola samt en fjäderleksgunga som flyttats till Tumlebergs nya lekplats.

Har kommunen tänkt på säkerheten i parken?

Vi har tänkt på säkerheten. Betongrampen för skatebrädor/kick-bikes är utformad enligt de normer som finns. Den har mindre utmaningar än vanligt eftersom parken inte i första hand är tänkt till avancerade åkare utan snarare unga nybörjare. Den stora klätterställningen är utformad så att riktigt små barn inte kommer upp i den utan vuxenhjälp. Den lilla är tänkt för de mindre barnen som gärna klättrar. Labyrinterna finns för att fånga upp små barn som annars kan springa direkt ut i gatumiljön De fångar barnens uppmärksamhet och drar ner deras fart.

Vad händer med tornet och behöver vi ett torn?

Det finns i dagsläget inte en plan för när tornet kommer att byggas. Ambitionen är dock att tornet ska byggas när finansiering finns. Orsaken till att kostnadsuppskattningen för tornet förändrats är att utformningen ändrats för att kunna ge en bättre utsikt från tornet. Tornet är en viktig del av helheten i Badhusparken. Inspirerande att klättra upp i och en anledning att vilja besöka parken. När man är i parken och har varit uppe i tornet vill man gärna stanna längre. Tornet är också en dragare för besökare och har ett uppmärksamhetsvärde som skapar flöden för ett livaktigare centrum.

Kommer det att finnas någon hiss till tornet?

Det kommer inte att finnas någon hiss till tornet. Tillgänglighetsaspekten är central i all vår verksamhet och vår ambition är att skapa tillgänglighet i största möjliga mån, men att möta allas behov i allt vi gör är en utmaning. I det här fallet var planen att utsikten från tornet skulle projiceras till marken. Vad gäller säkerhetsaspekten så är tornet ritat på så vis att exempelvis stakethöjd och lutning ska säkra att ingen kan ramla över kanten samt att steghöjden på trappstegen är anpassade för yngre barn. Alla dessa delar är prövade i bygglovsförfarandet.

Varför jobbar vi med kultur som metod?

Kultur är en av framgångsfaktorerna i Vara kommun, det har politiken bestämt i sin strategiska plan. Konst har ett värde i sig, men i det offentliga rummet, det vill säga i den allmänna utomhusmiljön, spelar det ofta också roll i att göra funktioner som behövs attraktiva, spännande och intressanta. Det finns flera skäl, här följer ett exempel:

Kultur gör en ort intressant för dem som är bofasta i den, men också för besökare. En intressant stadsbild, samhällskärna eller miljö i stort ökar flödet av människor som gör att service i form av handel och tjänster får ett större underlag. Det i sin tur gör att service och handel till bofasta visar upp en större bredd och variation än annars och man kan behålla flera köptillfällen i den egna orten. Attraktionen är en motor för samhällets totala utveckling. Politikerna i Vara har sett sambandet mellan konsten, kulturen och behovet av att utveckla kommunen.