Positivt resultat för Vara kommun 2017

Publicerat 22 februari, 2018

Årets resultat för Vara kommun uppgick till 11 mkr inklusive fullfondering av pensioner, vilket innebar ett budgetöverskott om 6 mkr. Nämnderna hade en negativ avvikelse mot budget om 2 mkr, vilket vägdes upp av positiva avvikelser på skatteintäkter och generella statsbidrag om 6 mkr och på finansposter om 2 mkr.

Årets resultat motsvarade 1,3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. I resultatet ingick engångsposter om sammanlagt 26 mkr; 11 mkr för nedskrivning av fastigheter och inventarier, 5 mkr för bidrag till sporthall och 9 mkr för verksamhetsutvecklingen 2017. Om dessa poster exkluderas skulle kommunen haft ett resultat på 37 mkr, vilket motsvarar ett resultat på 4,2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Kommunens nettoinvesteringar uppgick under året till 99 mkr, vilket var 65 mkr mindre än budgeterat. De största investeringarna är byggnationen i projekt Sprinten 30 mkr, om- och tillbyggnad av Torsgårdsskolan 11 mkr, investering i VA-ledningar 8 mkr och köp av Sveviatomten 7 mkr. Kommunen har inte behövt ta upp några lån för att finansiera investeringarna.

”Vi bedriver en bra verksamhet och gör ett bra ekonomiskt resultat”  säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nelander.