Medborgarenkät: Kritik på teknik

Publicerat 7 februari, 2019

Under vecka 6 kommer en medborgarenkät att skickas ut till 500 slumpvis utvalda invånare i Vara kommun.

Medborgarna som får undersökningen hemskickad till sig kommer att få svara på frågor via en hemsida. Frågeformuläret trycks också i form av en 8-sidig pappersenkät och postas till dem i urvalet som inte besvarat frågeformuläret via webbenkäten. Den postala enkäten går ut vid två tillfällen med ett par veckors mellanrum. Webbenkäten är öppen för svar hela insamlingsperioden, cirka fem veckor.
Enkäten ger en möjlighet att tycka till om den kommunens service när det gäller gator, parker, vatten/avlopp samt sophämtning och avfallshantering.

Syftet med rapporten är att bilda sig en uppfattning om medborgarnas önskemål och prioriteringar samt att ta reda på om kommunen lever upp till de krav på god service som medborgarna ställer. Ett annat syfte är att synliggöra eventuella brister i servicen som behöver åtgärdas. Resultatet av undersökningen presenteras under våren.

Företaget som ansvarar för undersökningen heter Indikator och de har fått uppdraget av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Har du som fått enkäten frågor om undersökningen kan du kontakta Indikator via e-post info@indikator.org eller via telefon 031-730 31 20.