Bra resultat för Vara kommun i medborgarundersökningen 2019

Publicerat 19 december, 2019

Under hösten har 1200 invånare i åldern 18-84 år fått möjligheten att svara på frågor om Vara kommuns verksamheter och hur de ser på möjligheten att påverka. 42% av de tillfrågade har svarat och ger i stort Vara kommun gott betyg, men här finns även förbättringsområden.

Bilden beskriver ett bostadsområde

Undersökningen är uppdelad i tre delar som står för tre olika index:
1. Nöjd-Region-Index (NRI). Hur ser medborgarna på Vara kommun som en plats att
bo och leva på?
2. Nöjd-Medborgar-Index (NMI). Hur ser medborgarna i Vara kommun på
kommunens verksamheter?
3. Nöjd-Inflytande-Index (NII). Hur ser medborgarna i Vara kommun på sitt
inflytande i kommunen?

Betygsindexet varierar mellan 0-100. Betyget för hur nöjda medborgarna är med Vara kommun som en plats att bo och leva på, NRI,  hamnar på 58, något högre än vid mätningen 2017 då resultatet var 57. Resultatet kan jämföras med betygsindex 59 för samtliga 135 kommuner som genomfört undersökningen. Utmärker sig gör resultatet som berör kommersiellt utbud och fritids- och arbetsmöjligheter där resultatet är högre i Vara kommun än för samtliga kommuner. Förbättringsområden finns vad gäller behovet av olika boendeformer och upplevelsen av trygghet.

Hur ser då invånarna i Vara kommun på kommunens verksamheter? Detta mäts med indexet NMI och är 54, vilket är samma nivå som vid förra mätningen. Resultatet för samtliga kommuner är 53. Invånarna är mest nöjda med utbudet av kultur, idrotts- och motionsanläggningarna, renhållning, förskolan och gymnasieskolan. Områden som behöver prioriteras är gator och vägar, kommunens miljöarbete och äldreomsorgen.

Den sista delen i undersökningen berör hur invånarna ser på möjligheten att påverka.
Här hamnar Vara kommuns NII på 39 och ligger därmed på samma nivå som för samtliga kommuner. Bäst betyg får möjligheten att komma i kontakt med kommunens politiker. Prioriterade områden är upplevelsen av att kunna påverka och förtroendet för kommunens politiker.

Kommunstyrelsens ordförande Gabriela Bosnjakovic är nöjd med undersökningen som inom flera områden är bättre än 2017, och ser resultatet som ett bra verktyg för det fortsatta förbättringsarbetet i kommunen:
– Betyget från våra kommuninvånare är otroligt värdefullt för oss, både politiker och tjänstemän. Det som nu är viktigt är att vi analyserar resultatet och se hur vi kan ta det vidare och förbättra oss ytterligare.

Medborgarundersökningen Vara 2019