Lägesrapport från veckan som gått

Publicerat 24 april, 2020

Veckans arbete kan sammanfattas som förhållandevis lugn. I samtliga förvaltningar är personalsituationen relativt stabil och personaltillgången i omsorgsverksamheterna ser bättre ut än tidigare. Sjuksköterskeenheten är den enhet där personalbortfall och svårigheter att få in vikarier för närvarande märks tydligast.

Anna och Gabriela håller avstånd

Inom bildningsförvaltningen är situationen stabil. Det har skett en ökning av antalet gymnasieungdomar som hämtar lunchmat från skolorna. Arbete och uppföljning sker för att säkerställa att gymnasieelever behåller studiemotivationen vid distansstudier.

Kommunerna i Skaraborgs kommunalförbund har gemensamt beslutat att genomföra en annorlunda student och skolavslutning i år. Studentfirandet och skolavslutningar kommer att se olika ut i Skaraborgs kommuners alla skolor då varje skolenhet planerar och organiserar sitt eget firande. Pressinformationen från skolchefsnätverket i Skaraborg finns på kommunens hemsida: Annorlunda student och skolavslutning för Skaraborg.

Regeringen gick i veckan ut med vikten av att hålla i och hålla ut i rådande situation. Även på lokal nivå genomfördes en presskonferens med liknande budskap som publicerades i NLT i onsdags. Huvudbudskapet handlar om att vädja till anhöriga till de boende inom kommunens äldreboenden att vara försiktiga för att hjälpa till att minska smittspridningen. Allt eftersom veckorna har gått har socialförvaltningen märkt att fler anhöriga börjar slappna av när det gäller försiktigheten. Det råder besöksförbud på boendena men det hindrar inte att anhöriga kommer dit och tar med sig de äldre ut. I första hand uppmanas anhöriga att avstå från besök under rådande pandemi. För det fall det inte går är det extra viktigt att tänkta på att hålla avstånd!

Kommunen har fått ett ökat antal frågor om varför kommunen inte går ut med information om bekräftade fall i verksamheterna. Kommunen agerar i enlighet med länsstyrelsens rekommendationer om kommunikation. Västra Götalandsregionen (VGR) informerar bara kommunen om det finns anledning att verksamheterna ska agera på ett särskilt sätt. På grund av patientsekretessen lämnar inte VGR ut information om smittade, misstänkt smittade och inte heller vilka personer som kan behöva provtagning. Om kommunen skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade invånare så omfattas de av patientsekretess. Kommunen lämnar aldrig ut några uppgifter om patienter då patientens integritet måste värnas. Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Våra invånare ska alltid känna stort förtroende för personalen i vården och den kommunala omsorgen, därför är patientsekretessen viktig. Självklart får anhöriga, personal eller övriga berörda information i den enskilda situationen.

Sparbanksstiftelsen Skaraborg har avsatt 12 miljoner kronor till insatser som ska stötta samhället i rådande situation. Bidraget syftar till att hjälpa aktörer inom Skaraborgs område att fortsätta bidra till att området kan vara en attraktiv plats att bo, leva och verka i. Bidraget ska stöta idrotten, kulturen och näringslivet och kan sökas av föreningar, ideella organisationer och näringslivsfrämjande organisationer (Ej enskilda företag). Här finns mer information om bidraget. 

Med dagens bild vill vi visa vikten av att hålla avstånd,  hålla ut och fortsätta följa myndigheternas rekommendationer.

Önskar er alla en fin helg i vårsolen.

 

Anna Cederqvist                 Gabriela Bosnjakovic
Kommundirektör               Kommunstyrelsens ordförande