Uppdaterad 13 januari: Ombyggnation av Drottninggatan i Vara tätort

Publicerat 8 maj, 2020

Under 2020 kommer vi att utföra ett byte av VA-anläggningen som löper längs med Drottninggatan i Vara tätort. I samband med detta kommer gatan att få en ny utformning, med cykelväg och nya träd.

Vad händer just nu?

Uppdaterat den 13 januari 2021:

  • Vatten och avlopp är klart på hela sträckan.
  • Ytskikten är klara fram till Parkgatan.
  • De belysta pollare som saknas uppe vid resecentrum monteras så snart de levereras.
  • Gatubelysningen kommer att färdigställas de delar av sträckan som är klar.
  • Gatunamnsskyltar, samt övriga vägmärken ska monteras.
  • Drottninggatan/Badhusgatan ska färdigställas med kantstenar och mindre områden med plattbeläggning/smågatsten
  • Trädplantering

Vi har idag kvar alla ytskikt på sista kvarteret, området mellan Badhusgatan och Karlagatan. När denna del blir klar beror på väderleken. Under nuvarande väder med flera minusgrader där marken blir tjälad är det svårt att slutföra arbetet. Kommer kylan att fortsätta januari ut behöver vi göra ett vinteruppehåll och starta upp jobbet till våren. Blir det töväder kommer vi troligen kunna bygga klart i vinter.

Hur påverkas trafiken?

Den del av gatan som är under arbete kommer att vara avstängd för all trafik, även gång- och cykeltrafikanter. Vi stänger av trafiken för en del av gatan i taget, så att det ändå ska gå att ta sig fram i Vara. Följ de skyltade anvisningarna som finns längs vägen.

Vad kommer att utföras?

Det är nödvändigt att utföra ett byte av VA-anläggningen i Drottninggatan. Vi kommer att koppla ihop flera viktiga besökspunkter i Vara med ny gång- och cykelväg. Vi får möjlighet att plantera helt nya alléträd och få till en ny gestaltning av gaturummet.

Vad händer med torghandeln?

Befintligt handelstorg på Stora Torget i Vara är under projektet för Drottninggatan avstängt. Detta eftersom att den del av torget där torghandel bedrivs kommer att vara anvisad för etablering. Torghandel kommer att kunna ska på annan plats i Vara. Bokning sker som vanligt och man blir anvisad en plats som vanligt. Detta gäller från och med den 11 maj 2020.

Hur blir det när det är klart?

Gatan

Gaturummet delas upp i flera zoner och körbanan för bilar blir smalare än idag. Närmast husfasaderna på båda sidor om gatan placeras gångbanor med ledstråk. Mellan gångbana och körbana på gatans sydöstra sida (samma sida som Badhusparken), anläggs en separat cykelbana. På delar av sträckan finns flexibla möbleringszoner som kan användas olika efter behov och säsong. Framför stationshuset och mellan torget och parken anläggs gångfartsområden. Där är bilar fortfarande tillåtna, men på gåendes villkor.

Parkering

Parkeringsplatser finns främst på gatans sydöstra sida, och på båda sidor gatan mellan Badhusgatan och Karlagatan. En del av de flexibla möbleringszonerna kan periodvis användas till parkering, till exempel under vintern. Två platser för att hämta eller lämna passagerare finns framför stationshuset.

Träd

Nya träd planteras längs hela gatan, på båda sidor, förutom vid Badhusparken där befintliga träd står kvar. Olika trädsorter har valts för de olika kvarteren, för att minska risken att alla träd drabbas av sjukdom eller liknande. Sett från stationshuset planteras skogslönn, pelarrönn, kärrek och skogslind.

Belysning

Hela gatan får nya stolpar och LED-armaturer. För att få en trafiksäker belysning placeras stolpar på båda sidor om gatan, förutom vid Stora Torget där två högre belysningsmaster lyser upp ytan mellan torget och Badhusparken.