Fem kommuner samverkar om lokal livsmedelsstrategi

Publicerat 19 maj, 2020

Fotografi av ett rapsfält och blå himmel

Hur kan mer av det som produceras lokalt också konsumeras lokalt? Det ska projektet Rätt från slätt – den nationella livsmedelsstrategin i den lokala verkligheten undersöka de närmaste åren. Grästorp, Essunga, Vara, Vänersborg och Götene kommuner samverkar i arbetet.

Jordbruksverket har beviljat 1,6 miljon till projektet Rätt från slätt – den nationella livsmedelsstrategin i den lokala verkligheten som löper från maj 2020 till december 2022. Projektet leds av Grästorps kommun. Syftet med arbetet är att närmare undersöka hur de medverkande kommunerna kan uppfylla den nationella livsmedelsstrategi som finns sedan några år tillbaka.

Det här projektet kommer främst att titta på vad man som kommun kan göra förutom att arbeta för att få in lokala råvaror i de offentliga köken, berättar projektledaren Sofie Skalstad.

Demonstrationsodling och behovsanalyser

Omvärldsbevakning, studiebesök och en intervjustudie av lokala producenter ingår i projektets aktiviteter. Dessutom genomförs demonstrationsodling av proteingröda för humankonsumtion. Resultatet av omvärldsbevakning och demonstrationsodling kommer presenteras på kunskapsträffar dit verksamma och potentiella primär- och sekundärproducenter bjuds in. Träffarna samarrangeras med rådgivningsaktörer som bistår med ytterligare kunskapsspridning.

Fler perspektiv från gröna näringar

För att säkerställa att många viktiga perspektiv finns med genom hela projektet kompletteras de samverkande kommunerna av en referensgrupp bestående av Hushållningssällskapet Västra, Lokalproducerat i Väst och LRF Västra Götaland.

Många anledningar att samverka

Kommunerna ser många fördelar med att samverka. En anledning är att begreppet lokal mat sträcker sig över kommungränser. I alla kommuner finns många företag som producerar och förädlar livsmedel. Vissa har flera aktörer i förädlingsledet, andra har intressanta aktörer som arbetar med innovation och utveckling av digitala verktyg för lantbruk. Vissa kommuner kanske har fler grönsaksodlare eller lantbruksföretag med djurproduktion och andra har en mer dominerande spannmålsproduktion.

Dessutom arbetar vi redan på lite olika sätt med frågan om lokalt livsmedelsstrategiskt arbete – så det finns många poänger med att utbyta erfarenheter och tankar! avslutar Sofie Skalstad.