Förberedelser ger resultat

Publicerat 25 maj, 2020

I förra veckan kunde vi i Nya Lidköpingstidningen läsa om hur socialförvaltningen hittills lyckats hålla smittan borta från verksamheterna i förvaltningen. En situation som Ylva Morén, socialchef i kommunen, är mycket glad och stolt över men även inser kan förändras när som helst.

Men att förvaltningen ännu inte haft någon brukare som smittats av covid-19 tror Ylva beror på flera faktorer, men sammanfattningsvis så handlar det främst om förberedelser och ett gott och noggrant utfört arbete av alla.

Alla medarbetare och chefer gör ett fantastiskt jobb

Jag träffar Ylva på hennes kontor för att få veta lite mer om vad hennes uppfattning är om orsakerna till det framgångsrika arbetet.

– Vårt arbete utgår ifrån de rutiner vi arbetat fram utifrån föreskrifter och rekommendationer från berörda myndigheter. Vi har tagit del av rapporter från regioner och kommuner som varit hård drabbade och med hjälp av dessa har vi tidigt kunnat fånga upp problemområden. Tack vare att vi haft tid att förbereda oss har vi med hjälp av olika scenarios identifierat situationer vi kan hamna i och utifrån dessa tagit fram olika åtgärdsplaner.

Alla medarbetare och chefer har gjort och gör ett fantastiskt jobb i den ansträngda tid vi är i. Det är deras noggranna arbete med att följa hygienrutiner med mera som gör att vi kunnat begränsa smittspridningen. Vi har haft smittad personal, men tack vare att de basala hygienrutinerna följs har inte våra brukare smittats, något jag är mycket glad över säger Ylva.

Särskilt covid-enhet på Rondellen

Det förberedande arbetet har bland annat inneburit att förvaltningen iordningsställt en särskild covid-enhet. Det är en avgränsad del på korttidsboendet Rondellen som ska fungera som sluss om man får smittade inom hemvården eller från sjukhuset. Än så länge har inte platserna använts, men det känns väldigt bra att ha beredskapen och resurserna på plats. Ylva uttrycker en särskild tacksamhet till de 12 medarbetare i förvaltningen som anmält intresse av att jobba på covid-enheten.

Hygienombuden har en viktig roll

Ytterligare en framgångsfaktor som Ylva lyfter är det arbete som görs tillsammans med förvaltningens 25 hygienombud. De involverades tidigt i krishanteringen för att kunna utbilda och vara ett stöd för övriga på enheterna i arbetet med att jobba utifrån de basala hygienrutinerna. Ett arbete som hållits ihop av kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska.

Även IVO, inspektionen för vård och omsorg, har under sina besök på enheterna noterat arbetet med förvaltningens hygienombud och lyft detta som en viktig och bidragande orsak till att smittspridningen kunnat begränsas. Utöver informationen från hygienombuden har även förvaltningens timanställda fått en webbutbildning i hygienrutinerna med diplom efter avslutade utbildning. Något som känts angeläget och viktigt för att alla medarbetare ska ha lika förutsättningar för att göra ett gott jobb och veta vad som gäller.

– Just nu pågår intensiv provtagning av anställda och det krävs nu att alla håller i och håller ut när prövningarna kommer, men då känns det mycket bra att vi är väl förberedda avslutar Ylva.

 

Maria Joelsson
Kommunikationsavdelningen

Lyssna gärna också på inslaget om Rondellen från  morgonsändning i P4 Skaraborg den 20 maj.

https://sverigesradio.se/artikel/7475879länk till annan webbplats