Utställning av föreskrifter för avfallshantering i Vara kommun

Publicerat 19 maj, 2020

Den 1 januari 2021 inför Vara kommun möjligheten att sortera ut matavfall för kommunens invånare. Inför förändringen i avfallshanteringssystemet har gällande föreskrifter reviderats och ett förslag till nya avfallsföreskrifter för Vara kommun har tagits fram.

Matrester i matavfallspåse

Enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) är varje kommun skyldig att upprätta en renhållningsordning, bestående av avfallsplan och avfallsföreskrifter. Avfallsföreskrifterna är kommunens lagtext för avfallshanteringen. Föreskrifterna innehåller bland annat bestämmelser om hur avfall ska sorteras, förvaras och hämtas.

Enligt miljöbalken 15 kap 42 § ska kommunen ställa ut ett förslag till renhållningsordning för granskning under minst fyra veckor innan den kan antas.

Tekniska Nämnden beslutade 2020-05-18 att ställa ut förslag till nya avfallsföreskrifter, för granskning från den 22 maj 2020 till 19 Juni 2020.

Förslaget till nya föreskrifter finns nu tillgängliga på anslagstavlan.

Läs förslaget direkt här.

Föreskrifter för avfallshantering i Vara kommun

Gällande föreskrifter antogs av kommunfullmäktige 2020-02-24 § 7. Revidering av föreskrifterna beror på förändringar i avfallsförordningen15 a § som säger att kommunen ska tillhandahålla ett system för att från hushåll samla in matavfall som hushållen har separerat från annat avfall och transportera bort det matavfallet skilt från annat avfall (SFS 2018:1466 Förordning om ändring i avfallsförordningen(2011:927)).

Förslaget är anpassat till tekniska nämndens beslut, 2019-12-09, om utformning av ett nytt avfallsinsamlingssystem bestående av två separata kärl.

Utöver nya föreskrifter gällande matavfallsinsamlingen har ändringar främst gjorts gällande begreppsdefinitioner, ägande av kärl, felsortering samt förtydliganden gällande avgiftsskyldighet och taxans uppdelning. Vissa redaktionella ändringar har även gjorts.

I förslaget till föreskrift ligger fokus, precis som i tidigare föreskrifter, på avfall inom det kommunala ansvaret, det vill säga med fokus på hushållsavfallet och därmed jämförligt avfall från verksamheter. Föreskrifterna reglerar inte avfall utanför det kommunala ansvaret,.

Samråds- och utställningsperioden

Samråds- och utställningsperioden pågår från 2020-05-22 till 2020-06-19.
Under denna period finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Synpunkter som lämnas utgör en allmän handling hos kommunen och kan komma att lämnas ut vid begäran.

Synpunkter skickas till:

Avfall, Tekniska förvaltningen
Vara kommun
534 81 Vara

Alternativt med e-post till: tekniska@vara.se

OBS! Ange ”Synpunkter avfallsföreskrifter” på handlingen eller i meddelanderaden om ni använder e-post. Synpunkter ska vara Tekniska förvaltningen tillhanda senast 2020-06-16.

Eventuella frågor om förslag till nya Föreskrifter för avfallshantering i Vara kommun besvaras av Avfallssamordnare på Tekniska förvaltningen:

Jennie-Ann Olsson Holm, tel. 0512-317 56,
e-post: jennie-ann.olssonholm@vara.se