Pågående fastighetsprojekt

Publicerat 26 juni, 2020

Det händer mycket på Tekniska förvaltningen under året. Här är ett axplock av de konkreta åtgärder som förvaltningens fastighetsenhet jobbar med just nu.

Lagmansgymnasiet
Ombyggnad av stålhall som ligger angränsande till Lagmansgymnasiet till att bli ny lokal för Bygg-och anläggningsprogrammet. Projektering kan starta i höst och byggnationen kan då vara klar så att verksamheten kan påbörjas i januari 2022.

Tråvad skola och förskola
Upphandling av nybyggnation är genomförd och planerad byggstart är efter sommaren. Beräknad inflyttning planeras till hösten 2021.

Larv skola
Byte av värmekälla från olja till bergvärme, beräknas vara klart sommar/höst 2020.
Beslut finns om renovering/ombyggnation av Larv skola. Preliminär byggstart i början av 2022.

Alléhallen
Byggnation av en ny innebandyhall planeras i föreningsregi. Kommunen påbörjar rivning av Allébadet med start efter sommaren och iordningställa marken för byggnation och sedan upplåta marken genom avtal med föreningen. Ombyggnation av befintlig hall planeras när den nya innebandyhallen står klar.

Västra förskolan
Arbete med att bygga om nuvarande skola till förskola påbörjas i sommar.

Kvänum förskola
Om- och tillbyggnad av köket påbörjas juni 2020.
Byggnationen beräknas klar våren 2021. Två avdelningar ska byggas för att kunna avveckla modulerna. Beräknas vara klart hösten 2021.

Nästegårdsskolan
Renovering och upprustning av utemiljön för förskola upp till årskurs 6 pågår och är ett flerårsprojekt, beräknas klart 2021. Förstudie har startat upp för att hitta den långsiktiga lösningen på de renoverings-/ombyggnadsåtgärder som behöver utföras.

Vårdcentrum familjecentral
Tekniska förvaltningen har arbetat fram ett lösningsförslag som inbegriper en samlokalisering av enheterna Barnavårdscentral, Barnmorskemottagning, Ungdomsmottagning, Öppen förskola samt Socialtjänst med förebyggande arbete. Ärendet behandlas i fullmäktiges investeringsbudget i juni. Familjecentralen kan vara färdig under första halvåret 2022.

Vårdcentrum Parkering
För att förbättra parkeringssituationen vid och kring Vårdcentrum kommer 30 nya parkeringsplatser att skapas. Kommer att bli klart under hösten.

Alléskolan
Förstudie har startat upp för att hitta den långsiktiga lösningen på de renoverings-/ombyggnadsåtgärder som behöver utföras.

Korttidsboende
Socialnämnden har beslutat att bygga ett nytt korttidsboende i anslutning till Vårdcentrum. Behandlas i fullmäktiges investeringsbudget i juni. Projektering kan starta i höst och byggnationen kan då vara klar så att verksamheten kan påbörjas till sensommaren 2022.