Renovering av Allé- och Nästegårdsskolan

Publicerat 12 februari, 2021

Ett förslag till beslut finns i frågan om renovering av Alléskolan i Vara och Nästegårdsskolan i Kvänum.

Nästegårdsskolans och Alléskolans huvudbyggnader.

Bildningsnämndens arbetsutskott lägger fram ett förslag till beslut kring renoveringar av Alléskolan och Nästegårdsskolan. Förslaget ska till bildningsnämnden den 24 februari där nämnden beslutar i frågan.

Om bildningsnämnden väljer att gå på det förslag till beslut som arbetsutskottet har lagt fram innebär det att Alléskolan och Nästegårdsskolan under de närmaste åren kommer genomgå omfattande renoveringar och vissa tillbyggnader.

– Underhållet på båda skolorna är eftersatt och lokalerna är inte anpassade efter dagens och framtidens behov. Diskussioner om renovering har pågått i många år och det är hög tid att gå till handling, säger bildningsnämndens ordförande Peter Jonsson.

Ombyggnationen planeras ske på ett sådant sätt att undervisningen fortsatt kan pågå på skolorna.

Eventuellt ändrat upptagningsområde

I samband med besluten kring renovering kan bildningsförvaltningen även få i uppdrag att se över högstadieskolornas upptagningsområde. Det innebär att förvaltningen ska undersöka hur högstadieeleverna från kommunens orter kan fördelas på Alléskolan och Nästegårdsskolan.

– Vi behöver analysera för- och nackdelar, både lokalmässigt och verksamhetsmässigt, med att eventuellt ha en jämnare fördelning av högstadieeleverna mellan de båda skolorna. Vad är bäst ur ett helhetsperspektiv?, säger Peter Jonsson.

När upptagningsområdena är beslutade kommer även beslut fattas kring omfattningen av tillbyggnaden på Alléskolans huvudbyggnad.

Vad händer nu?

I nuläget finns inga beslut utan det rör sig enbart om förslag till beslut. Det innebär att det är först efter att bildningsnämnden behandlat ärendet som beslut kan fattas.