Äldresatsningen – statsbidrag till äldreomsorgen

Publicerat 27 april, 2021

Vara kommun har tilldelats medel inom tre olika områden att bruka i äldreomsorgen under 2021.

Två kvinnor håller varandras händer

Vi har sökt och beviljats bidrag inom följande områden:

Äldreomsorgslyftet

Vi har fått strax över 6 miljoner kronor att använda till utbildning av vårdbiträde, undersköterskor eller specialistutbildning samt ledarskapsutbildning för första ledets chefer inom äldreomsorgen. Exempel på utbildningsområden som omfattas är demens, palliativ vård och välfärdsteknik.

Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom

Vi har fått strax över 1 miljon kronor att använda till att motverka ensamhet bland äldre samt öka kvaliteten i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom. Ett exempel på detta är nuvarande projektet Ung Omsorg, som syftar till att skapa möten över generationsgränser.

Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer

Vi har fått strax över 7 miljoner kronor som får användas utifrån lokala behov i syfte att möjliggöra förbättringar och utveckling av verksamheten.

Just nu tar vi fram förslag på vad pengarna ska användas till och kommer bland annat att anställa en aktiveringspedagog och två aktivitetssamordnare för att bemanna våra träffpunkter. Verksamheten skall ha en uppsökande och förebyggande inriktning och är öppen för samverkan med frivillig- och pensionärsorganisationer.

Dialogmöte med pensionärsorganisationer

Förra veckan hölls ett digitalt dialogmöte med representanter för pensionärsorganisationer i syfte att samla in goda tankar och förslag på vad pengarna ska användas till. Mötet var ett sätt att skapa delaktighet i den kommunala verksamheten. På mötet lyftes bland annat behovet av att lära äldre att använda digitala verktyg, exempelvis hur man använder e-tjänster eller har ett videosamtal med nära och kära.

– Det här är en fantastisk möjlighet för oss att förverkliga många av våra tänkta satsningar inom det förebyggande och rehabiliterande området. Härigenom kan vi fånga upp psykisk ohälsa eller ensamhetsproblematik på ett tidigt stadium. Vi har fått många kloka inspel från pensionärsorganisationerna som vi tar med oss i det fortsatta arbetet, säger Linda Norlin, verksamhetschef äldreomsorg.