Framtagande av en miljöstrategi

Publicerat 27 april, 2021

En miljöstrategi för Vara kommun håller på att tas fram.

Bild på vindkraftverk

Miljöstrategin visar på långsiktiga fokusområden samt kommunens övergripande förhållningssätt till miljöarbete. Miljöstrategin tar sin utgångspunkt i Agenda 2030, Sveriges nationella miljökvalitetsmål, det regionala åtgärdsprogrammet för Västra Götalands län och andra nationella riktlinjer samt Vara kommuns vision och övergripande mål för perioden 2020-2023. Strategin har ett tydligt utvecklingsperspektiv och ska utgöra stöd för politiska prioriteringar och beslut om insatser på miljöområdet och utgör en utgångspunkt där vi tillsammans kan göra skillnad lokalt.

Miljöarbetet är kommunövergripande och miljöstrategin gäller för alla verksamheter inom kommunkoncernen. Miljöstrategin riktar sig såväl mot kommunen som organisation, som mot Vara kommun som fysisk plats. Fokus kommer att ligga på insatser där kommunen har rådighet, samt på samverkan med andra aktörer. Vi ska själva göra rätt, och vi ska göra det lätt för andra att göra rätt. Stegen mot en hållbar samhällsutveckling måste tas tillsammans.

Med miljöstrategin skapas en tydlig struktur för vad kommunen vill uppnå och vart det praktiska miljöarbetet ska fokuseras. Dokumentet är uppbyggt av två delar. En inledande del som ger bakgrund till arbetet och information om genomförande och uppföljning samt hur framtagningsprocessen har sett ut. Sedan kommer själva kärnan i dokumentet – fokusområdena med dess preciseringar. Här beskrivs Vara kommuns önskade miljöstatus. Fokusområdena har tagits fram för kommunens egna bolag och förvaltningar, men kan användas av alla.

Handlingar

Remissversion av Miljöstrategi 2021-2030

Remissversion av Aktivitetsplan 2021-2023

Miljön i Vara kommun 2020-05-26

Kontaktperson

Vid frågor kring remissen, kontakta ansvarig hållbarhetsstrateg Björn Ekendahl Haugland på telefon 0512-311 12 eller e-post bjorn.ekendahlhaugland@vara.se.