Vara kommun bygger ny återvinningscentral

Publicerat 13 september, 2021

Den 1 januari 2023 planerar Vara kommun slå upp dörrarna för en ny modern återvinningscentral i Heljeved i utkanten av Vara tätort. Det första spadtaget för nyetableringen tas redan under hösten 2021.

En kvinna och en man står i ett vägskäl framför ett fält.Jennie-Ann Olsson Holm, avfallssamordnare, och Erik Lindström, ordförande tekniska nämnden, på området där den nya återvinningscentralen kommer att byggas.

Vara kommun har idag ingen egen återvinningscentral (ÅVC), utan köper in tjänsten av Ragn-Sells som har en mindre ÅVC på sin fastighet i ett centralt beläget industriområde i Vara. Den nuvarande anläggningen är inte anpassad efter dagens krav kring avfallshantering och är svår att anpassa för att möta framtidens än hårdare miljökrav.

Den nya återvinningscentralen ersätter dagens återvinningscentral som kommunen haft på entreprenad hos Ragn-Sells Recycling sedan 90-talet. Under 2017 lät kommunen genomföra en lokaliserings- och behovsutredning för en ny ÅVC i Vara kommun. Lokaliseringsutredningen analyserade möjliga lokaliseringar utifrån olika aspekter så som tillgänglig yta, markförutsättningar, konkurrerande markintressen och miljöpåverkan). I lokaliseringsstudien ingick en tomt på Torsgården samt två olika lokaliseringar på Heljeved. De tre alternativen bedömdes vara relativt likvärdiga, utifrån det underlag som fanns tillgängligt, men att Heljeved ansågs vara något mer fördelaktigt.

Den nya återvinningscentralen byggs på en yta om 30 000 m2, vilket motsvarar cirka 4 fotbollsplaner. På denna yta kommer en del även innehålla gata och parkenhetens verksamhet i form av lager och upplag. I planeringsarbetet för nybyggnationen av Heljeved återvinningscentral har stor hänsyn tagits för att skapa en trafiksäker, hållbar och flexibel återvinningscentral som ska kunna möta kommuninvånarnas behov både idag och i framtiden. Grönytor, planteringar av träd och buskar samt vallar runt återvinningscentralen ska ge ett trevligare intryck samt minska risken för lukt och skräp att spridas med vinden.

Heljeveds återvinningscentral kommer även erbjuda så kallat ”grönt kort” som gör det möjligt för kommunens invånare att besöka återvinningscentralen även efter ordinarie öppettider. Detta kommer öka servicen betydligt jämfört med idag. Det gröna kortet möjliggörs av Vara kommuns inträde i kommunalförbundet Avfall Östra Skaraborg (AÖS) som till årsskiftet byter namn till Avfall & Återvinning Skaraborg. Lars Persson, förbundschef AÖS, om inträdet:

Vi har haft förmånen att följa arbetet med Varas nya återvinningscentral som blivit en källa till inspiration för förbundets övriga återvinningscentraler, säger Lars.