Miljöstrategi för Vara kommun – tillsammans ställer vi om

Publicerat 12 oktober, 2021

Under senaste kommunfullmäktige antogs Vara kommuns nya miljöstrategi som ska gälla åren 2021-2030. Miljöstrategin visar på långsiktiga fokusområden samt kommunens övergripande förhållningssätt till miljöarbete.

Vindkraftverk på ett rapsfält.

Kommunens miljöstrategi ska bidra till att skapa förutsättningar för alla som bor och verkar i Vara att göra miljömedvetna val och bidra till en hållbar utveckling. Den pekar ut de viktigaste områdena för kommunen att arbete med för att kunna uppnå kommunens vision och mål, men även medverka till att de regionala och nationella miljömålen uppfylls.

Med miljöstrategin skapas en tydlig struktur för vad kommunen vill uppnå och vart det praktiska miljöarbetet ska fokuseras.

Det finns tre politiskt utvalda fokusområden i miljöstrategin. Vi ska arbeta för att vara:​

  • En energieffektiv och fossiloberoende kommun.​
  • En cirkulär och resurseffektiv kommun.​
  • En kommun som vårdar naturen och främjar biologisk mångfald.

Fokusområdena beskriver vår önskade miljöstatus.

Vara kommuns roll i miljö- och klimatarbetet kan ses utifrån två olika perspektiv. Dels som samhällsaktör där uppdraget är att skapa förutsättningar för medborgare och näringsliv att agera miljövänligt, men även ha ett ansvar som organisation att skapa kvalitet och service med en så liten miljöpåverkan som möjligt. Det innebär att varje verksamhet i kommunen bidrar i arbetet.

Miljöstrategin tar sin utgångspunkt i Agenda 2030, Sveriges nationella miljökvalitetsmål, det regionala åtgärdsprogrammet för Västra Götalands län och andra nationella riktlinjer samt Vara kommuns vision och övergripande mål för perioden 2020-2023. Strategin har ett tydligt utvecklingsperspektiv och ska utgöra stöd för politiska prioriteringar och beslut om insatser på miljöområdet och utgör en utgångspunkt där vi tillsammans kan göra skillnad lokalt.