Sanering av förorenade områden

Publicerat 13 december, 2021

Tekniska förvaltningen har påbörjat ett nytt historiskt arbete i kommunen – sanering av förorenade områden där kommunen har ett ansvar.

Bilden visar maskin som utför markarbete

Förorenade områden är platser som riskerar att skada eller skapa olägenhet för miljön eller människors hälsa. Det kan vara orsakat av tidigare eller nuvarande industrier eller annan verksamhet som haft negativ påverkan på miljön. Det kan röra sig om mark- eller vattenområden, sediment, grundvatten, byggnader och anläggningar.

Först ut att saneras i Vara är ett område vid Lagerhuset. Där fanns fram till 1940 en pudrettfabrik och nästföljande 20 år användes platsen som en dumpningsplats för hushållsavfall. Vid undersökning av området har avfall så som slagg, tegel, glas och porslin hittats vilket är en trolig förklaring till de höjda metallvärdena i det övre skiktet av jorden. I underliggande jord och grundvatten är värdena normala och saneringen utförs för att de inte ska bli skadliga i framtiden.

Inventering och riskklassning utförd av Länsstyrelsen

Till grund för saneringarna ligger Länsstyrelsen i Västra Götalands omfattande inventeringar och riskklassningar av föroreningar i länet. Tekniska nämnden har använt inventeringen och riskklassningen som gjorts av verksamheter i Vara kommun för att prioritera arbetet med förorenade områden. Totalt rör det sig om cirka 18-20 områden med kommunalt ansvar och cirka 15 stycken gamla deponier.

Dessutom ska förekomsten av PFAS vid kommunens brandstationer undersökas. PFAS är ett samlingsnamn för flera högfluorerade ämnen som var vanligt förekommande i den skumvätska som historiskt använts av räddningstjänsten. PFAS är mycket svårnedbrytbara i naturen. Perfluoroktansulfonat (PFOS) ingår i denna grupp och är ett så kallat PBT-ämne. Det betyder att det är extremt persistent (bryts inte ned i naturen, utan ansamlas i miljön), bioackumulerande (anrikas i näringskedjan) och toxiskt (kroniskt giftigt).

Handlingsplan gällande förorenade områden

Vara kommun har tagit fram en handlingsplan gällande förorenade områden. Handlingsplanen syftar till att tydliggöra vilka prioriteringar som ska göras, vilka resurser som krävs, ansvarsområden och mål för arbetet med förorenade. Vi har dessutom skapat en process för att hantera de förorenade områdena. Ansvariga funktioner har identifierats, en årlig driftram har satts för undersökningar och måttliga saneringskostnader och för högre saneringskostnader äskas separata tilläggsmedel i budgetarbetet.