Resultatet från medborgarundersökningen

Publicerat 18 februari, 2022

Under hösten har 1200 invånare i åldern 18-84 år i Vara kommun fått möjlighet att delta i en undersökning från Sveriges statistiska centralbyrå (SCB). Resultatet presenterades av SCB i början av februari för kommunstyrelsens politiker.

Bild p å trottoar längs TorggatanTorggatan

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning som ger kommunen värdefull information om hur kommuninvånarna ser på den kommunala servicen och som vägleder i arbetet med att utveckla och förbättra kommunens service och tjänster. Vara kommun deltar vartannat år i undersökningen och i år har 504 personer tagit tillfället i akt att ge sina synpunkter.

Mycket är bra men kan även bli bättre

För att kort sammanfatta resultatet så tycker 93 procent av de som svarat att kommunen är en bra plats att bo och leva på och 84 procent är nöjda med kommunens olika verksamheter. Några verksamheter sticker ut bland resultaten: Inom förskolan är 94 procent av de som svarat nöjda, vilket kan jämföras med 87 procent för riket. Även nöjdheten med äldreomsorgen sticker ut med sina 70 procent jämfört med riket som helhet där 51 procent är nöjda. Hela 90 procent är nöjda med det lokala kultur- och nöjeslivet vilket kan jämföras med rikets snitt, där endast 60 procent är nöjda. Invånarna i Vara kommun ska känna sig trygga, det är ett prioriterat område och mycket görs för att arbeta brottförebyggande och trygghetsskapande i kommunen.

Undersökningen visar även att det finns förbättringsområden, t ex underhållet av den offentliga miljön, möjligheterna att använda kollektivtrafik och möjligheterna till eftergymnasiala studier. Resultatet av medborgarundersökningen ska nu användas vid planeringen i verksamheterna – allt för att Vara kommun ska bli bättre att bo i, verka i och besöka.

Här kan du läsa resultatet i sin helhet: Medborgarundersökning 2021

Vara i jämförelse med andra kommuner

Vill du se hur Vara kommuns resultat är i förhållande till andra kommuner? Då kan du gå in på tjänsten Jämföraren-Kolada. Här kan läsa mer om kommunens resultat inom olika områden.
Tjänsten är från RKA som är en ideell förening med svenska staten och Sveriges Kommuner och Regioner som medlemmar. Jämföraren-Kolada

För mer information kontakta:
Lina Alfredssson-Mihlzen, hållbarhetsstrateg, tel. 0512-311 12