Lokal för mer! En satsning för en välfylld Vara Småstad

Publicerat 20 april, 2022

Vara kommun tillsammans med Vara Köpmannaförening och fastighetsägare i Vara Småstad gör en extra satsning för att fylla hyreslediga lokaler i Vara. Satsningen är en kraftsamling utifrån lärdomar under projektet Vara Småstad 2.0.

Fyra personer som håller en skylt med texten "Här finns plats för mer god handling".

Under de senaste två åren har köpmannaföreningen i Vara bedrivit projektet Vara Småstad 2.0. Projektet som finansierats av Sparbanksstiftelsen har syftat till att stärka Vara som en plats för handel och evenemang både för invånare och för besökare. Projektet har bland annat omfattat en nulägesanalys genom fokusgrupper av handlare samt en attitydundersökning genom telefonintervjuer med både invånare i Vara kommun och i grannkommunerna med fokus på vad de uppskattar idag och vad de skulle önska framåt.

Projektet har lärt oss mycket om vad som stärker en plats som Vara dels när det gäller handel men också när det gäller andra saker som får invånare och besökare att spendera tid i Vara, säger Jessica Lundmark, ordförande i Vara Köpmannaförening.

Hit hör exempelvis sådant som skapar en trivsam plats så som grönska, växtlighet och välskötta fastigheter och gaturum. Men också sådant som kräver mer samarbete och dialog mellan en plats olika aktörer så som mellan handlare, fastighetsägare och kommun.

– I projekt av det här slaget blir det tydligt att en handlare eller restauratör inte själv kan bära en plats utveckling. För att skapa ett utbud som lockar invånare och besökare så krävs det både en vilja av olika fastighetsägare att anpassa sina lokaler och av kommunen att över tid anpassa gaturummen på ett sätt som gör platsen levande, säger kommunutvecklare Beatrice Karlsson på Vara kommun.

För att stärka dialogen och kontakten mellan fastighetsägare och befintliga verksamheter men också för att skapa förutsättning för fler verksamheter att välja Vara som etableringsort så gör Vara kommun tillsammans med Vara Köpmannaförening en tidsbegränsad satsning som utvidgar småstadsutvecklaren Maria Kronwalls uppdrag.

– Det uppdrag jag ska utföra utvidgas till att också omfatta en inventering av hyreslediga lokaler inom Vara tätort och etablera en kontaktväg mellan fastighetsägare och olika intressenter av lokaler, säger Maria Kronwall.

– Att aktivt arbeta med lokalkoordinering har efterfrågats tidigare men inte testats. Nu testas det under begränsad period för att sedan kunna utvärdera resultatet och hitta vägar framåt för ett varierat utbud i Vara Småstad. Viktigt att poängtera är dock att om någon från kommunens andra tätorter önskar stöd med lokalkoordinering så är de också välkomna att kontakta småstadsutvecklaren, säger kommunstyrelsens ordförande Gabriela Bosnjakovic.

Kontaktperson

Johanna Forslund Kullander, samhällsbyggnadschef, Vara kommun, tel. 0512-310 88
Maria Kronwall, småstadsutvecklare, tel. 079-335 96 77