Nytt förbud som påverkar dig som fastighetsägare

Publicerat 10 maj, 2022

En ändring i förordning (2014:425) om bekämpningsmedel medför ett förbud mot yrkesmässig användning av växtskyddsmedel på vissa områden. Detta enligt ett nytt regeringsbeslut som trädde i kraft den 1 oktober 2021. Förbudet omfattar bland annat användning på tomtmark för bostadshus.

Maskrosor växer mellan stenplattor.

Vad menas med tomtmark?

Med tomtmark menas både tomter för en- och tvåbostadshus samt tomter för flerbostadshus.

Vad innebär det för mig som fastighetsägare?

Det innebär att du som fastighetsägare inte längre kan söka tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel på tomtmark. I vissa specifika fall, tex. för användning mot invasiva arter eller för användning av vissa bestämda substanser, går det att söka dispens. Kontakta i så fall Vara kommuns Miljö- och byggenhet via miljö.bygg@vara.se

Mer information om förbudet.