Förbättrad trafiksituation vid Torsgårdsskolan

Publicerat 9 november, 2022

Gaturummet utanför Torsgårdsskolan har genomgått en förändring. Tidigare i år lyftes det, från flera håll, att trafiksituationen vid lämning och hämtning av barn inte var säker. Vår gatu- och parkenhet fick i uppdrag att förbättra detta och nu ser vi resultatet!

Övergångsställe

Parkeringen vid skolan är nu säkrare, genom att gångbanor har anlagts från skolan hela vägen fram till parkerade bilar. Nu behöver man inte längre gå på parkeringens körbanor och riskerar inte att bli påkörd av backande fordon. I och med detta har busshållplatsen flyttats och två upphöjda övergångsställen har kommit till, dessa fungerar också som farthinder.

Utbyggnaden av Nya Rondellen innebär att gång- och cykelvägen Vårdstråket (mot Smedjegatan) under en tid endast är provisorisk.

Gångväg.