Resultat från kommunens medarbetarundersökning

Publicerat 11 november, 2022

Vara kommuns logotyp.

Resultatet från kommunens medarbetarundersökning är här och vi kan konstatera att det är övervägande positivt. En klar majoritet av kommunens medarbetare trivs bra på sin arbetsplats och ledarskapet fortsätter att få högt betyg.

Medarbetarundersökningar görs regelbundet för att ta reda på hur medarbetare i Vara kommun upplever sin arbetssituation. Undersökningen hjälper oss att utveckla den hälsofrämjande arbetsmiljön.

Resultatet visar vad som fungerar bra på respektive enhet och vad som kan förbättras.

Trivseln är hög och ledarskapet bra

De flesta av medarbetarna tycker sig ha ett meningsfullt arbete. Trivseln är hög och arbetsklimatet och samarbetet på den egna enheten är bra. Medarbetarna har en tydlig bild av vad som förväntas av dem, är insatta i arbetsplatsens mål och gör sitt bästa för att nå dem.

Ledarskapet i kommunen får ett fortsatt högt betyg. Våra chefer är bra på att visa förtroende och uppskattning för sina medarbetare och ger dem bra förutsättningar att ta ansvar i arbetet. Detta är viktigt eftersom ledarskapet har stor betydelse för trivseln och upplevelsen av den generella arbetssituationen.

– Att medarbetarna känner sig motiverade, har en god arbetsmiljö och uppskattar sina chefer är en viktig förutsättning för att vi gemensamt ska kunna göra ett bra jobb, säger kommundirektör Anna Cederqvist. Att resultatet håller sig och förbättras över tid är ett kvitto på att vi gör rätt saker.

Vi gör varandra bra

Medarbetare i Vara kommun upplever att vi är bra på att bemöta varandra med respekt och visa uppskattning för varandra. En majoritet av alla medarbetare svarar att deras enhet arbetar enligt devisen ”Vi gör varandra bra”.

Dessutom svarar 84 % av medarbetarna att de är stolta över att arbeta på sin arbetsplats – en väldigt glädjande siffra!

Återhämtning pekas ut som förbättringsområde

Resultatet visar att möjlighet till återhämtning är det frågeområde som har fått något lägre betyg än övriga. Detta pekas därför ut som ett utvecklingsområde på kommunnivå. Det som främst upplevs som svårt är att möjligheten att arbeta i lugnare takt efter arbetsintensiva perioder och upplevelsen av att ha ork kvar efter arbetsdagens slut.

Hur arbetar vi med resultatet?

Nu ska alla arbetsplatser presentera och diskutera resultatet på sin enhet, för att se vilka förbättringsområden som finns. Detta följs sedan upp kontinuerligt under året.

Nio av enkätens frågor utgör kommunens så kallade HME-index (hållbart medarbetarengagemang). Dessa kan jämföras med andra kommuner och regioner och där ligger Vara något högre än riket i stort.

Undersökning har genomförts av undersökningsföretaget Origo Group, på uppdrag av Vara kommun.