Skolpsykolog

Kompetenskrav

Svensk legitimation som psykolog. Universitetsutbildningen omfattar 5 år, till det kommer ett praktiktjänstgörings år (PPT) under handledning.

Övergripande mål

Skolpsykologen är en resurs för elever, föräldrar, personal och skola. Skolpsykologen samverkar med skolledning och andra personalkategorier för att skapa en skolmiljö som på bästa sätt stödjer varje elev i sin mognadsutveckling. En gemensam linje i arbetet är en strävan att bidra till att största möjliga antal elever går ur skolan med god självkänsla och förmåga att utnyttja sina resurser.

Ansvarsområden

För de barn i kommunen som har någon form av särskilda behov, kanske på grund av stora påfrestningar i eller utanför skolan eller på grund av något funktionshinder, är skolpsykologens kompetens betydelsefull. Arbetet med dessa barn kan handla om att:

  • utreda och göra utvecklingsbedömningar av enskilda elever.
  • rekommendera lämpliga insatser i skolan.
  • ge råd och stöd åt lärare och annan personal i arbetet med dessa elever.
  • förmedla kontakter och samverka med andra instanser utanför skolan.
  • ha rådgivande och stödjande samtal med föräldrar.

Skolpsykologen har handledning av personal som en kompetenshöjande och kunskapsförmedlande funktion. Handlednigen syftar till att ge personalen ökad professionalitet i att möta och hantera svåra situationer i det dagliga arbetet med barn.
Handledning ger också möjlighet att underlätta samverkan och utveckla ett gemensamt förhållningssätt i arbetslaget ( arbetslagsutveckling ).
Handledning fungerar som en avlastning för skolpersonalen, en ventil i ett krävande arbete med barn i viktiga utvecklingsår.

Samarbete och andra kontakter

BUP ( barn och ungdomspsykiatri ) oftast Lidköping
BNM ( barnneurologiska mottagningen ) Skövde
Barnhabiliteringen Lidköping
Logopedmottagningen Lidköping
Barnmottagningen Vara
Socialtjänsten

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.