Specialpedagoger

Här kan du läsa om vad som ingår i specialpedagogernas uppdrag samt vilka sin finns på respektive skola.

Vi arbetar i kommunens grundskolor (specialpedagoger):

Nästegårdsskolan, Larv/Tråvad skola: Malin Nyman
Torsgårdsskolan, Parkskolan: Sara Norberg
Nästegårdsskolan, Vedums skola: Veronica Bengtsson
Alléskolan: Heidi Johansson
Arentorp skola, Levene skola, Grundsärskolan: Johanna Andersson

I vår yrkesroll ingår att:

  • Tillsammans med pedagoger och rektorer samt övrig elevhälsa skapa tillgängliga lärmiljöer där alla elever känner sig inkluderade och delaktiga.
  • Arbeta utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv som ska bidra till skolans utveckling på organisations- grupp- och individnivå.
  • Ta del av och förmedla aktuell forskning och litteratur för att kunna utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.
  • Bidra till att skapa förutsättningar för att alla elever ska ges ledning och stimulans utifrån behov för att utvecklas så långt som möjligt enligt läroplanens mål och kunskapskrav.
  • Delta i arbetet med kartläggningar av stödbehov för utformning och rekommendation av insatser.
  • Vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, vårdnadshavare och andra berörda professioner i syfte att utveckla skolans verksamhet och måluppfyllelse.
  • Delta i det förebyggande och främjandet arbetet för skolnärvaro.
  • Delta vid överlämningar mellan olika skolformer, stadier och verksamheter.

 

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.